10. zasedání odborné rady

Odborná rada KAMu se sešla nad řešením širšího centra města a rozvojem příspěvkové organizace KAM KV° v roce 2021

23. 10. 2020

Jubilejní 10. zasedání Odborné rady KAM KV proběhlo začátkem října v našich prostorech na náměstí Dr. M. Horákové. Vzhledem k aktuální situaci proběhlo částečně fyzicky a částečně online. Spojení proběhlo bez potíží a setkání proběhlo stejně, jako kdybychom se všichni sešli.

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná se dopředu z jednání omluvila, zúčastnili se doc. Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Ivan Štros, Ing. arch. Vojtěch Franta, Tomáš Ctibor (online) a ředitel KAMu Petr Kropp. Části jednání se zúčastnilo i vedení města, konkrétně náměstci primátorky Ing. Petr Bursík a Josef Kopfstein a radní se svěřenými kompetencemi Martin Dušek, kterým tímto děkujeme, že se jednání mohli zúčastnit, a přispět tak k tématům i pohledem vedení města Karlovy Vary.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Úvodem KAM prezentoval aktuální projekty, kterými se zabývá:

 

 • Širší centrum města – náměstí Republiky, Dolní nádraží

 • Vřídelní kolonáda – spolupráce na vizi budoucího využití objektu

 • Strategický plán udržitelného rozvoje města STRATEGIE KV 2040

 • Strategie koncepčního přístupu tvorby veřejných prostranství a Manuál tvorby veřejných prostranství

 • Veřejná prostranství – příprava zadání pro zpracování studií (Varšavská, Tržnice, Náměstí republiky, Divadelní náměstí, náměstí Dr. M. Horákové, …)

 • UNESCO

 • Brownfieldy – analýza karlovarských brownfieldů

 • Strategické projekty – příprava na dotační výzvy

 • Doprovod krajských projektů – Keramická škola, Císařské lázně, areál Krajského úřadu, …

 • Elitka – spolupráce na participativním projektu s veřejností, revitalizace vnitrobloku

 • Ulice Kolmá – příprava výběrového řízení na dodavatele studie

 • Kolová, Centrum obce – první projekt v rámci doplňkové činnosti

 • Stará vodárna

 • Socha Karla IV. – doprovod realizačního týmu

 • Sběr a vyhodnocení dat

 • Stanoviska, doporučení

 • Spolupráce s ČVUT

 • Komunikace s veřejností 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Téma: Širší centrum města

 • představení tématu:

  Předmětem ověřovací studie, o kterou byl KAM KV požádán radou města, je získání názoru pro možný urbanistický rozvoj širšího centra Karlových Varů. Rozsah ověřovací studie je definován územím areálu bývalého Dolního nádraží v Tuhnicích, pravobřežního a levobřežního předpolí Chebského mostu a areálu Tržnice.

  Smyslem ověřovací studie, jejíž navrhované dopravní řešení, které se opírá o výsledky a doporučení SUMP (Plánu udržitelné mobility) - odklonění dominantní dopravy ve směru východ – západ, na pravém břehu Ohře, do výškové úrovně železniční tratě - je ověření dopadů polohy nové pravobřežní komunikace, napojení plánovaného nového Charkovského mostu na novou a stávající komunikaci, dopad na předpolí Chebského mostu, náměstí Republiky a areálu Tržnice.

  Cílem studie je také nastínit možnosti budoucího koncepčního městotvorného urbanistického řešení pro předpolí Chebského mostu a náměstí Republiky, ověření vhodné polohy a požadovaných kapacit autobusového a vlakového terminálu, s ohledem na vazby na stávající centrum města – areál Tržnice a budoucí rozvoj areálu Dolního nádraží.

  V návaznosti na minulé zasedání odborné rady a vedenou diskuzi o budoucnosti centrální rozvojové lokality předkládá KAM KV rozpracovaný návrh koncepce urbánní struktury dlouhodobého rozvoje ve variantách „Střed“ a „Most“ pro oponentní posouzení členům odborné rady (viz dokument níže).
   

 • diskuse - Jaký je názor odborné rady na urbanistickou strukturu navrhovanou KAM KV pro lokalitu ve vazbě na stávající strukturu správního centra města s ohledem na prezentované varianty? Jaké ekonomické parametry a funkční náplň musí nová urbanistická struktura pro širší centrum splňovat, aby se stala reálným a realizovatelným přínosem pro rozvoj dané lokality ve střednědobé budoucnosti Karlových Varů?
  V souvislosti s aktuální demografickou a ekonomickou situací města je analýza ekonomického vyhodnocení potenciálu pro další rozhodování předpokladem. KAM KV navrhuje pro prvotní rozvoj areálu postupně směřovat koncentraci investic a funkcí varianta „Střed“. Vlastník areálu upřednostňuje variantu „Most“ z hlediska rychlejšího zahájení záměru. Která z předložených variant je z pohledu odborné rady přínosná pro posílení stávajícího centra města?
   

 • závěr:

  Odborná rada z městotvorného urbanistického hlediska preferuje principy varianty „Střed (nám. Republiky)“, ale doporučuje dopracovat koncepční rozvahu ve scénářích, ve kterých bude zohledněna časová a ekonomická proveditelnost transformace celého území. Bude vycházet ze současné makroekonomické a sociální situace města a bude postavena primárně na modelaci kapacitních a funkčních řešení a jejich ekonomickém a absorpčním posouzení a srovnání.Její výsledky budou podkladem pro konečné rozhodování a určení strategie dalšího postupu.

03_Příloha - Struktura širší centrum_Str
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str

press to zoom
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str

press to zoom
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str

press to zoom
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str

press to zoom
1/3

Strukturu širšího centra najdete zde

Téma: Rozvoj organizace KAM KV° v roce 2021

 • představení tématu

  Po více než dvouleté činnosti KAM KV se potvrzuje, že mladá organizace je přínosem pro město. KAM KV za uplynulé období vypracoval 20 projektů, odborných doporučení k záměrům města, iniciuje a koordinuje projekty celoměstského významu. Díky systematické práci s veřejností a její osvěty se KAMu daří tvořit prostor pro věcný a konstruktivní dialog, do kterého se postupně zapojují všechny zájmové skupiny a jednotlivci se zájmem o rozvoj Karlových Varů a region. KAM KV se stal aktivním odborným partnerem pro politické vedení města, úřad magistrátu a Karlovarského kraje, státní a soukromé subjekty. KAM KV se konkrétní spoluprací s ČVUT zapojil do budování dlouhodobého vztahu s akademickou obcí, a podněcuje tak zájem odborníků z řad mladé generace o Karlovy Vary.

  Omezené finanční prostředky pro letošní rok organizaci KAM KV neumožnily plánovaný růst a rozšíření její činnosti spojené s plněním dlouhodobých koncepčních úkolů, jak jí ukládá její zřizovací listina. Pro již nastavenou dynamiku rozvoje organizace, jejímž základem je odborné personální obsazení, je zajištění stabilních finančních prostředků ve střednědobém výhledu důležité.

  Vedení KAM KV připravilo k diskuzi pro odbornou radu návrh pro rozšíření nutných odborných personálních kapacit organizace a návrh rozpočtu a jeho odůvodnění pro nastávající rok 2021 a střednědobý výhled.
   

 • proběhla diskuse k tématu
   

 • závěr:

  Odborná rada (dále jen OR) podporuje návrh rozpočtu mandatorních a provozních nákladů a doporučuje personální navýšení v položkách, které byly KAMem předloženy tak, aby činnost KAMu byla v souladu se záměry města a bylo umožněno naplňovat poslání KAMu v jeho klíčových agendách.

  OR doporučuje, aby KAM ve spolupráci s vedením města a podporou OR nadále intenzivně připravoval konkrétní projekty, a vytvářel tak zásobník projektů, které by mohly pomoci akcelerovat současnou složitou situaci města a zvyšovat kvalitu navrhovaných řešení. OR dává KAMu úkol aktualizovat seznam projektů a domluvit s vedením města, standardy pro jejich formální a obsahové zpracování a metodiku pro jejich předkládání a projednání na politické a samosprávné úrovni tak, aby se zajistila co největší efektivita procesu a vedení města mohlo rozhodovat o jejich realizaci a profinancování na základě aktuální situace, možností a priorit. Termín byl doporučen do konce října.

Obrazový podklad k diskusi najdete zde

Zápis z 10. zasedání OR KAM KV najdete zde