2. zasedání odborné rady

Co řešila Odborná rada KAMu v září?

10. 10. 2018

V úterý 25. 9. se  v KAMu už podruhé sešla odborná rada, která diskutovala o aktuálních projektech v Karlových Varech. Nejprve jsme krátce představili, co se v KAMu událo během uplynulých tří měsíců. Poté už jsme přešli k hlavní části zasedání, a to k diskusi o následujících tématech. Po diskusi odborná rada doporučila KAMu, jak má v těchto konkrétních případech postupovat.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Téma: Císařské lázně

 • Odborná rada doporučuje KAMu, aby se v této situaci aktivně chopil iniciativní role a ve spolupráci s přítomným zástupcem krajského zastupitelstva (pozn. Ing. arch. Franta) v co nejkratší době dopracoval analytický materiál, který by:
  a) obsahoval základní bilanční pasport stávajícího objektu

  b) schematicky promítl ilustraci toho, co se má vrátit do sanačního projektu - označit prostory a prvky budovy, které budou definované z hlediska historických hodnot jako „nedotknutelné“

 • c) namodeloval možné prostorové řešení pro nové využití, např. jako koncertní sál v prostorách dvorany, které bude koncepčně pojato jako soudobý autonomní mobilní interiérový doplněk do stávající historické struktury a ověřit jeho možnou kapacitu.

 • KAM by se měl pokusit společně s Karlovarským symfonickým orchestrem do zbývajících částí budovy implementovat požadovaný prostorový program provozního zázemí pro orchestr s ohledem na historickou dispozici budovy Císařských lázní. Dle konkrétních prostorových požadavků KSO by měl KAM schematicky ilustrovat a definovat prostory pro KSO a veřejně přístupné prostory (public) v souvislosti na celek komplexu. Souběžně je třeba iniciovat diskusi o budoucím možném funkčním využití veřejně přístupných historických prostorů. 

 • Tyto kapitoly je třeba popsat, zpracovat jako podklad pro další dialog s majitelem komplexu, tedy Karlovarským krajem, s ministerstvem a dalšími zainteresovanými orgány.

cisarskelazne (1).jpg

Téma: Developerské záměry

 • Odborná rada ve věci developerských záměrů doporučuje KAMu, aby hrál iniciativní koordinační roli mezi městem a investorem, ale také mezi městem a dalšími dotčenými složkami. KAM by měl být garantem, který zajistí férový transparentní proces tohoto dialogu, jehož cílem je dohoda o dalším společném postupu, která bude zahrnovat, co se řeší, kdo to řeší, kdo to bude financovat a časový harmonogram procesu.

 • Odborná rada v této věci doporučuje inspirovat se brněnským projektem urbanistické studie Jižní čtvrť, revitalizace území mezi ulicemi Trnitá a Opuštěná, který je příkladem společného hledání všech zájmových skupin pro urbanistické řešení a rozvoj uvedeného území.  

 • Odborná rada mimo jiné doporučuje, aby správa města prostřednictvím KAMu zveřejnila dokumenty, které se týkají rozvoje města (průběžné úpravy územního plánu, strategický plán apod.). Tyto dokumenty by měly být přehledné, srozumitelné a snadno dostupné veřejnosti.

03 - Situace vlastnických práv.jpg

Téma: Integrovaný dopravní terminál

 • Debatou odborná rada došla k závěru, že návrh studie IDT v prostoru ulic Varšavská a Horova rozhodně není jediným možným řešením. Studie zviditelnila limity a prostorová omezení posuzované lokality.

 • Odborná rada doporučuje KAMu, aby shromáždil všechny analytické podklady (doprava, minerální prameny, demografický vývoj, UNESCO apod.) a vyzval příslušné stakeholdery a kvalifikované odborníky ke společnému dialogu. KAM by měl v této situaci opět hrát koordinační roli. Hledání perspektivní lokality skrývá šanci, která může město Karlovy Vary propojit. Je bez pochyb, že je nutné hledání lokality pro dopravní terminál řešit koncepčně s ohledem na budoucí rozvoj městského celku.

karlsbad_IDT (2).png

Téma: Soutok řek Ohře a Teplé

 • Odborná rada vnímá, že soutok řek Ohře a Teplé byl v historickém rozvoji města brán jako živel, který může způsobit negativní dopady na městské prostředí, kterým je potřeba zabránit, a tak k tomu bylo v minulosti přistupováno. Tento pohled se však v soudobém pohledu na městský rozvoj změnil. Břehy obou řek jsou brány jako přirozené významné krajinné fenomény, které mohou výrazně obohacovat kvalitu městského prostředí.

 • Odborná rada konstatuje, že aktivity průzkumu ve vztahu k soutoku řek jsou celoměstského významu a oba břehy řek jsou pro město klíčovým územím. Je žádoucí, aby této lokalitě byla věnována pozornost a aby k tomuto území bylo přistupováno iniciativně a v širším kontextu a vazbě na rozvojové území širšího centra.

DSC_1374.JPG

Obrazový podklad k diskusi najdete zde

Zápis z druhého zasedání Odborné rady KAM KV° najdete zde