7. zasedání odborné rady

Jaká byla témata Odborné rady KAMu na dalším zasedání?

10. 2. 2020

Na konci ledna jsem opět přivítali tým složený z karlovarských i nemístních odborníků na architekturu a urbanismus, se kterými konzultujeme aktuální i dlouhodobé koncepční projekty. Zasedání se zúčastnila paní profesorka Jiřičná, pan architekt Mundil, paní architekta Ruseva a pan architekt Franta. Prostor okolo kostela sv. Máří Magdalény, architektonická soutěž o návrh Vřídelní kolonády, umění ve veřejném prostoru a komunitní projekty, to byla témata dalšího zasedání. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Před zahájením diskuse nad hlavními tématy jsme opět odborné radě představili koncepční a dlouhodobé projekty, kterým se věnujeme:

 

Koncepční projekty

 • Strategický plán udržitelného rozvoje města 

 • Územní plán města 

 • Strategie koncepčního přístupu tvorby veřejných prostranství 

 • UNESCO 

Aktuální projekty

 • Revitalizace prostoru kolem kostela sv. Máří Magdalény 

 • Tržnice 

 • Centrum města – náměstí Republiky, širší centrum 

 • Tržní stánky 

 • „Keramická škola“ 

 • Základní školy

 • Stará vodárna 

 • Socha Karla IV. 

 • Stanoviska, doporučení 

 • Komunikace s veřejností 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Téma: Prostor okolo kostela sv. Máří Magdalény

 • Rekonstrukce probíhá podle schválené projektové dokumentace (PD) z roku 2015. KAM zjistil, že schválená PD, je velmi schematická a nedostatečná, neboť neobsahuje detailní architektonické celostní řešení parteru kostela s přesahem do přímého okolí centrální lokality lázeňské čtvrti. KAM využil pozastavení stavby rekonstrukce náměstí Svobody a oslovil doc. Ing. arch. Cikána z MCA atelieru pro jeho zkušenosti a realizace s obdobnými projekty, aby zpracoval studii řešení tohoto prostoru.

 • Odborná rada se shodla na tom, že vzhledem ke vztahu k Národní kulturní památce je původní projektová dokumentace neakceptovatelná a postup KAMu je v této situaci legitimní. Je dle ní třeba, aby KAM do těchto projektů vstupoval, protože tím přebírá spoluzodpovědnost, která mu byla zřizovatelem uložena.  Jedná se o výborný příklad toho, kdy díky koncepčním dokumentům budou další podobné projekty řešeny smysluplně.

 • Odborná rada návrh KAM KV° hodnotí jako dílčí, operativní řešení, které přináší vyšší kvalitu a současně vytváří prvotní impuls celkového koncepčního řešení tohoto pro město klíčového místa. Odborná rada návrh hodnotí pozitivně a doporučuje ho. Vidí ho jako první důležitý pozitivní proveditelný krok v tomto procesu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Téma: Architektonická soutěž o návrh Vřídelní kolonády

 • Základním předpokladem a prvním krokem před případnou přípravou soutěže je seriózní vysoce odborné a podrobné vyhodnocení stavebně technických průzkumů objektu kolonády, případně jejich doplnění odbornou autoritou (např. Kloknerův ústav). Až po deklaraci zbytkové životnosti rozhodujících konstrukcí, resp. ekonomickém posouzení udržitelnosti současného stavu, je teprve možné formulovat seriózní zadání soutěže (rekonstrukce / novostavba) a vnést tolik potřebný řád do současně probíhajících nekoncepčních oprav a úprav.

 • Dle odborné rady je smysluplné připravit ideovou mezinárodní architektonickou soutěž, když se uváží její přesahy, je možné žádat o dotaci či grant (v diskusi byla zmíněna např. Evropská unie, která se chystá poskytnout 100 miliard euro do uhelných regionů). Vedle urbanistických a architektonických aspektů programu zadání soutěže je nutné k přípravě zadání přizvat odborníky, kteří také rozumí technické infrastruktuře specifického obsahu budovy. Doporučuje, aby KAM rozptýlil negativní emoce kolem budovy Vřídelní kolonády různými akcemi pro veřejnost, které přiblíží její historii a kontext v Karlových Varech.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Téma: Umění ve veřejném prostoru

 • Odborná rada se shodla na tom, že je nutné, aby KAM inicioval vznik doplňujícího koncepčního dokumentu „Umění ve veřejném prostoru“ po vzoru jiných měst, který rozšíří koncepci Strategie koncepčního přístupu k tvorbě veřejných prostranství a Manuálu veřejných prostranství a stanoví kritéria umění ve veřejném prostoru.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Téma: Komunitní projekty

 • Spolupráce KAMu, Vzbuďme Vary, aktivních obyvatel a sousedů, spolku Dvory a vnitrobloky Bieno na oživování vnitrobloku Elitka pokračuje - po soutěži Hledá se karlovarský dvorek proběhla brigáda a návštěva botanika Šindeláře a prezentace menších i větších zásahů na úpravu veřejného prostoru. 

 • Odborná rada kvituje občanské iniciativy, které chtějí zlepšit veřejné prostory města. Doporučuje, aby je město i KAM podpořily. Odborná rada vnímá komunitní projekty typu Vnitroblok za Elitkou jako pozitivní možnost pro dění v Karlových Varech. Úspěšná koordinace KAM KV mezi magistrátem a občanskými iniciativami přispívá k identifikaci a vazbě občanů s konkrétním prostředím, ve kterém žijí.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Obrazový podklad k diskusi najdete zde

Odborná rada se schází čtyřikrát do roka, hodnotí dosavadní práci KAMu a vydává doporučení k aktuálním tématům celoměstského významu. Ve stejném složení ji přivítáme opět na jaře.

Kdo je členem Odborné rady KAM KV°?