9. zasedání odborné rady

Čím se zabývala Odborná rada KAMu na dalším zasedání?

20. 7. 2020

Proběhlo další setkání Odborné rady KAM KV. Překvapilo-li Vás, že po sedmém jednání následuje deváté, nenechte se zmást. Během koronavirové pandemie se část odborné rady sešla virtuálně a řešila především personální změny v tomto útvaru. V červnu jsme se už mohli setkat oficiálně a reálně; sešli jsme se všichni kromě paní architektky Jiřičné, která se s námi na část jednání propojila alespoň online, a pana architekta Mundila. Úvodem ředitel KAMu Petr Kropp představil a přivítal nové členy Odborné rady KAM KV - doc. Ing. arch. Borise Redčenkova a Ing. arch. Ivana Štrosa. Odborná rada poděkovala Ing. arch. Helena Rusevě za její práci a za přínos pro KAM KV a město Karlovy Vary. Poděkování panu architektovi Mundilovi proběhlo dodatečně mimo termín tohoto zasedání.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Jako na každém zasedání proběhla prezentace nad dosavadní prací KAMu:

 

Koncepční projekty

Aktuální projekty

 • Centrum města – náměstí Republiky, širší centrum

 • Vřídelní kolonáda

 • Strategické projekty

 • „Keramická škola“

 • Stará vodárna

 • Socha Karla IV.

 • Sběr a vyhodnocení dat

 • Stanoviska, doporučení

 • Komunikace s veřejností 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Téma: Personální změny v odborné radě

 • Jakým způsobem zajistit kontinuitu obměny členů odborné rady při dvouletém pracovním období? K jakému multidisciplinárnímu odbornému složení by budoucí nominace členů rady měla směřovat?

 • Odborná rada doporučuje, aby vždy po období 2 let činnosti se 2 vybraní členové rady znovu buď potvrdili, nebo vyměnili tak, aby byl zachován účel organizace, odpovídající multidisciplinární složení Odborné rady a její odborná nezávislost a kvalita při zachování kontinuity ve směřování celé organizace. Současně tento systém umožní i obměnu odborné rady a zajistí provázanost s aktuální politickou reprezentací, tedy vedením města, a jeho představami o budoucí podobě města. Tento návrh byl již konzultován zástupci odborné rady s paní primátorkou a panem náměstkem. Navržené členy rady (nové nebo stávající), formálně a písemně navrhne po diskusi se stávající odbornou radou a konzultacích s vedením města ředitel a následně schválí rada města. Tím tedy bude zajištěno, aby politická reprezentace města byla klíčovou součástí této dohody.

 • Dále doporučuje zřízení čestného členství, které bude nabídnuto odcházejícím členům, pokud o to projeví zájem, neboť sdílení zkušeností a znalostí, zejména od uznávaných profesionálů je velmi cenné, současně je tento způsob často používán u podobných institucí nejen v zahraničí.

 • Odborná rada doporučuje zřídit pozici zástupce ředitele, protože množství projektů vede k tomu, že druhá statutární osoba ředitele může zastoupit.  

 • Na jednání byl dále zařazen bod o zvolení nového předsedy Odborné rady KAM KV. Během diskuze Ing. arch. Franta nominoval Tomáše Ctibora, který s nominací souhlasí a přijímá ji s podmínkou, že mu Ing. arch. Franta bude v této funkci intenzivně pomáhat. O této nominaci bylo následně hlasováno, kromě Tomáše Ctibora, který se zdržel, bylo celé složení rady pro jeho zvolení. Tomáš Ctibor byl jmenován novým předsedou Odborné rady KAM KV.
   

press to zoom

press to zoom
1/1

Téma: Dolní nádraží – širší centrum města

 • Jaký je názor členů odborné rady na rozvoj širšího centra Karlových Varů v souvislostech střednědobého koncepčního rozvoje města? Jak hodnotí navrhované dopravní řešení a jeho dopady na stávající a možnou novou urbánní strukturu předpolí Chebského mostu a náměstí Republiky? Jaké funkční a ekonomické parametry musí nová urbanistická struktura pro širší centrum splňovat, aby se stala reálným a realizovatelným přínosem do střednědobé budoucnosti Karlových Varů?

 • Odborná rada doporučuje dát debatu řešení do kontextu s klíčovými strategickými dokumenty - jak se na území dívá rozpracovaná strategie, schválený Plán mobility apod. Jedná se o klíčový vstupní materiál, aby si kdokoli mohl udělat představu, a který ukáže rozpory a kde se plány schází. Ukáže, jaký je obecný potenciál území z hlediska kapacit. V tu chvíli je základní výchozí vstup na odborné i politické debaty i rozhodování. Musí byt promítnuto do majetkoprávního systému, abychom věděli, kdo jsou ti klíčoví hráči a s jakou pozici přicházejí.

 • Dále doporučuje, aby se město pokusilo udělat formalizovanou dohodu mezi sebou a klíčovými hráči, ať už soukromými vlastníky nebo státními podniky. Doporučuje, aby město svěřilo organizaci a odbornou koordinaci KAMu.

press to zoom
Nikola N. Exner
Nikola N. Exner

press to zoom

press to zoom
1/2

Téma: Mosty v Karlových Varech

 • Jaká urbanistická a architektonická kritéria je třeba stanovit, aby se inženýrské a dopravní stavby v intravilánu města staly městskou architekturou? Jak vhodně reagovat na konkrétní návrh Lordshipu ve věci směny pozemků a nabídkou vybudování dopravního terminálu na předmostí Charkovského mostu s ohledem na hledání shody, která je předpokladem pro budoucí rozvoj areálu Dolního nádraží?

 • Odborná rada se shoduje na tom, že na rekonstrukci mostů by měla být vždy vypsána architektonická soutěž. Před jakýmkoli rozhodnutím - změny využití, stavby nových mostů je třeba vést odbornou diskusi.​

chebak.jpg

Téma: Koncepční dokumenty, jejich schvalování a využívání v praxi

 • Jak podnítit zájem o obsah koncepčních dokumentů u výkonných složek města? Co je třeba udělat, aby se z koncepčního dokumentu stal nástroj pro praktické užívání a ne dokument do šuplíku? Jakou roli zde může sehrát KAM KV?

 • Proběhla debata. Odborná rada ve shodě s KAMem konstatuje, že hledání provazeb v koncepčních dokumentech a aktivní spolupráce KAMu je důležitá a že KAM se bude snažit iniciovat a aktivně se zúčastňovat zejména tvorby strategického plánu a bude aktivně hledat cesty, jak přicházet s konkrétními řešeními.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Obrazový podklad k diskusi najdete zde