9. zasedání odborné rady

Čím se zabývala Odborná rada KAMu na dalším zasedání?

20. 7. 2020

Proběhlo další setkání Odborné rady KAM KV. Překvapilo-li Vás, že po sedmém jednání následuje deváté, nenechte se zmást. Během koronavirové pandemie se část odborné rady sešla virtuálně a řešila především personální změny v tomto útvaru. V červnu jsme se už mohli setkat oficiálně a reálně; sešli jsme se všichni kromě paní architektky Jiřičné, která se s námi na část jednání propojila alespoň online, a pana architekta Mundila. Úvodem ředitel KAMu Petr Kropp představil a přivítal nové členy Odborné rady KAM KV - doc. Ing. arch. Borise Redčenkova a Ing. arch. Ivana Štrosa. Odborná rada poděkovala Ing. arch. Helena Rusevě za její práci a za přínos pro KAM KV a město Karlovy Vary. Poděkování panu architektovi Mundilovi proběhlo dodatečně mimo termín tohoto zasedání.

1/6

Jako na každém zasedání proběhla prezentace nad dosavadní prací KAMu:

 

Koncepční projekty

Aktuální projekty

 • Centrum města – náměstí Republiky, širší centrum

 • Vřídelní kolonáda

 • Strategické projekty

 • „Keramická škola“

 • Stará vodárna

 • Socha Karla IV.

 • Sběr a vyhodnocení dat

 • Stanoviska, doporučení

 • Komunikace s veřejností 

1/7

Téma: Personální změny v odborné radě

 • Jakým způsobem zajistit kontinuitu obměny členů odborné rady při dvouletém pracovním období? K jakému multidisciplinárnímu odbornému složení by budoucí nominace členů rady měla směřovat?

 • Odborná rada doporučuje, aby vždy po období 2 let činnosti se 2 vybraní členové rady znovu buď potvrdili, nebo vyměnili tak, aby byl zachován účel organizace, odpovídající multidisciplinární složení Odborné rady a její odborná nezávislost a kvalita při zachování kontinuity ve směřování celé organizace. Současně tento systém umožní i obměnu odborné rady a zajistí provázanost s aktuální politickou reprezentací, tedy vedením města, a jeho představami o budoucí podobě města. Tento návrh byl již konzultován zástupci odborné rady s paní primátorkou a panem náměstkem. Navržené členy rady (nové nebo stávající), formálně a písemně navrhne po diskusi se stávající odbornou radou a konzultacích s vedením města ředitel a následně schválí rada města. Tím tedy bude zajištěno, aby politická reprezentace města byla klíčovou součástí této dohody.

 • Dále doporučuje zřízení čestného členství, které bude nabídnuto odcházejícím členům, pokud o to projeví zájem, neboť sdílení zkušeností a znalostí, zejména od uznávaných profesionálů je velmi cenné, současně je tento způsob často používán u podobných institucí nejen v zahraničí.

 • Odborná rada doporučuje zřídit pozici zástupce ředitele, protože množství projektů vede k tomu, že druhá statutární osoba ředitele může zastoupit.  

 • Na jednání byl dále zařazen bod o zvolení nového předsedy Odborné rady KAM KV. Během diskuze Ing. arch. Franta nominoval Tomáše Ctibora, který s nominací souhlasí a přijímá ji s podmínkou, že mu Ing. arch. Franta bude v této funkci intenzivně pomáhat. O této nominaci bylo následně hlasováno, kromě Tomáše Ctibora, který se zdržel, bylo celé složení rady pro jeho zvolení. Tomáš Ctibor byl jmenován novým předsedou Odborné rady KAM KV.
   

1/1

Téma: Dolní nádraží – širší centrum města

 • Jaký je názor členů odborné rady na rozvoj širšího centra Karlových Varů v souvislostech střednědobého koncepčního rozvoje města? Jak hodnotí navrhované dopravní řešení a jeho dopady na stávající a možnou novou urbánní strukturu předpolí Chebského mostu a náměstí Republiky? Jaké funkční a ekonomické parametry musí nová urbanistická struktura pro širší centrum splňovat, aby se stala reálným a realizovatelným přínosem do střednědobé budoucnosti Karlových Varů?

 • Odborná rada doporučuje dát debatu řešení do kontextu s klíčovými strategickými dokumenty - jak se na území dívá rozpracovaná strategie, schválený Plán mobility apod. Jedná se o klíčový vstupní materiál, aby si kdokoli mohl udělat představu, a který ukáže rozpory a kde se plány schází. Ukáže, jaký je obecný potenciál území z hlediska kapacit. V tu chvíli je základní výchozí vstup na odborné i politické debaty i rozhodování. Musí byt promítnuto do majetkoprávního systému, abychom věděli, kdo jsou ti klíčoví hráči a s jakou pozici přicházejí.

 • Dále doporučuje, aby se město pokusilo udělat formalizovanou dohodu mezi sebou a klíčovými hráči, ať už soukromými vlastníky nebo státními podniky. Doporučuje, aby město svěřilo organizaci a odbornou koordinaci KAMu.

Nikola N. Exner
Nikola N. Exner

1/2

Téma: Mosty v Karlových Varech

 • Jaká urbanistická a architektonická kritéria je třeba stanovit, aby se inženýrské a dopravní stavby v intravilánu města staly městskou architekturou? Jak vhodně reagovat na konkrétní návrh Lordshipu ve věci směny pozemků a nabídkou vybudování dopravního terminálu na předmostí Charkovského mostu s ohledem na hledání shody, která je předpokladem pro budoucí rozvoj areálu Dolního nádraží?

 • Odborná rada se shoduje na tom, že na rekonstrukci mostů by měla být vždy vypsána architektonická soutěž. Před jakýmkoli rozhodnutím - změny využití, stavby nových mostů je třeba vést odbornou diskusi.​

chebak.jpg

Téma: Koncepční dokumenty, jejich schvalování a využívání v praxi

 • Jak podnítit zájem o obsah koncepčních dokumentů u výkonných složek města? Co je třeba udělat, aby se z koncepčního dokumentu stal nástroj pro praktické užívání a ne dokument do šuplíku? Jakou roli zde může sehrát KAM KV?

 • Proběhla debata. Odborná rada ve shodě s KAMem konstatuje, že hledání provazeb v koncepčních dokumentech a aktivní spolupráce KAMu je důležitá a že KAM se bude snažit iniciovat a aktivně se zúčastňovat zejména tvorby strategického plánu a bude aktivně hledat cesty, jak přicházet s konkrétními řešeními.

1/2

Obrazový podklad k diskusi najdete zde