Císařské lázně

Objekt Císařských lázní se nachází na pozemku u říčky Teplé, který je situován na jižním okraji památkové rezervace v lázeňské čtvrti Karlových Varů. Neorenesanční lázeňská budova z roku 1895 od architektů Fellnera a Helmera je jednou z důležitých dominant lázeňské čtvrti. Jedná se o monumentálně řešenou lázeňskou budovu v historizujícím slohu francouzské renesance s dobovým vybavením, velkoryse koncipovanými umělecko-řemeslnými prvky a výzdobou s těžištěm v reprezentativním předním traktu a s koncepčně vytříbeně řešeným navazujícím podkovovitým provozním lázeňském traktu, obepínajícím vnitřní dvoranu, sloužící obslužnému provozu.

Budova, včetně svého technického vybavení, patřila ke špičkovým realizacím své doby s přímými odkazy na francouzské světově proslulé lázně. Dílčími stavebními úpravami objekt prošel na přelomu 40. a 50. let 20. století. Součástí Císařských lázní je Rašelinový pavilon, který byl realizován ve stejné době jako technické zázemí hlavního objektu. Hlavní budova má statut národní kulturní památky, objekt Rašelinového pavilonu není památkově chráněn, přestože je nedílnou součástí komplexu.

V současné době je budova nevyužívaná pro svůj původní účel. Předmětem jednání mezi Karlovarským krajem, městem a odbornou veřejností je nalézt vhodné funkční využití objektu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Aktuálně k tématu

Architekt Petr Hájek představil výsledek ověřovací studie vestavby koncertního sálu a zázemí pro KSO do dvorany Císařských lázní / 26. 8. 2019

V prostorách KAMu představil architekt Petr Hájek členům rady města výsledek své ověřovací práce. Předmětem této studie, kterou KAM inicioval, je ověření možností a limitů využití části komplexu budov Císařských lázní pro koncertní sál a zázemí Karlovarského symfonického orchestru (KSO).

 

Podnětem pro zadání ověřovací studie byl workshop pořádaný na podzim loňského roku Karlovarským krajem na téma Využití objektu Císařských lázní a memoranda o umístění koncertního sálu, kterou v dubnu uplynulého roku město s vlastníkem budovy, tedy Karlovarským krajem, uzavřelo. Podmínka memoranda, že realizace nového sálu nebude ovlivňovat již schválený a započatý proces rekonstrukce historické budovy, je hlavní myšlenkou návrhu.

Více informací najdete

Portfolio_-_overovaci_studie_Stránka_64.

Rada města schválila zadání ověřovací studie prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Hájkovi /

26. 3. 2019

KAM KV navrhuje ověřit prostorové a akustické parametry stávající historické budovy Císařských lázní, jejichž typologie byla v minulosti navržena pro účely veřejného reprezentativního balneoprovozu s cílem pro zamýšlené rekonverze budovy pro veřejné kulturní účely. 

 

Pro vypracování ověřovací studie dle uvedeného zadání KAM navrhl oslovit prof. arch. Petra Hájka, který byl vyzvaným účastníkem workshopu, který inicioval Krajský úřad. Prof. arch. Petr Hájek má zkušenosti s rekonverzí historických budov a realizací multifunkčních sálů pro hudební produkce.

Více informací najdete

Zadání pro ověřovací studii umístění zázemí koncertního sálu v CL / 10. 2018

Na základě zjištěných poznatků, provozních potřeb KSO, požadavků orgánů památkové péče a dalších, sestavila KAM KV° zadání pro studii, která má za cíl ověřit možnost umístění zázemí Karlovarského symfonického orchestru do prostoru budovy Císařských lázní a tzv. Rašelinového pavilonu.

Návrh bude v rozsahu koncepční ověřovací studie, za dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a za dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu Císařských lázní včetně tzv. Rašelinového pavilonu pro umístění koncertního sálu a provozního zázemí Karlovarského symfonického orchestru včetně jeho zapojení do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota objektu a lokality.

Účelem a posláním studie je získat koncept pro kvalitní architektonické řešení, které ověří možnosti a limity využití stávajícího komplexu budov pro uvedené funkce a jejich prostorový program včetně ověření možných akustických parametrů stávající dvorany budovy a prostor pro zázemí orchestru.

V současné době zadání čeká na schválení vedením města.

Císařské lázně - workshop / 12. 10. 2018

Dne 12. 10. byl uskutečněn intenzivní workshop k nalezení optimálního řešení využití národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary. Tento workshop byl iniciován Karlovarským krajem.

Hmotová ověřovací schemata kapacit dvorany a struktury prostor / 7. 2018

5_kam_overeni_kapacit_2018_Stránka_1.jpg
5_kam_overeni_kapacit_2018_Stránka_3.jpg
PUDORYS 1NP.jpg