Prostor před tržnicí

Veřejný prostor, který byl již v době výstavby městské tržnice koncipován jako náměstí v pravém slova smyslu. V této lokalitě se uvažovalo i o stavbě kostela. V současnosti je tento prostor poznamenaný stejně jako celé širší centrum roztříštěnou strukturou města a funkci příjemného veřejného prostoru stále neplní. Je využívaný především jako přestupní uzel městské hromadné dopravy a parkovací plocha pro zákazníky tržnice.

V roce 2013 v architektonické soutěži na urbanizaci širšího centra někteří autoři pracovali s myšlenkou budovy dopravního terminálu tedy dopravního uzlu většiny hromadné dopravy v jednom místě. V té době byly vytipovány tři lokality - prostor dolního nádraží, levý břeh Ohře a prostor před tržnicí, ve kterém se v současnosti křižují všechny linky městské hromadné dopravy s některými meziměstskými. Na realizaci budovy terminálu v tomto prostoru byla vypracovaná ověřovací studie od kanceláře Hangár, která měla za úkol prověřit smysluplnost této myšlenky. V současnosti je idea zbudování integrovaného dopravního terminálu včetně určení lokality podřízena právě zpracovávanému dopravnímu generelu.

Aktuálně k tématu

18. 9. 2019 / Doporučení KAM KV° pro optimalizaci předprostoru tržnice

Cam06a.jpg

Výsledným stavem všech úprav prostoru u Tržnice by měl být veřejný prostor - náměstí s výrazně zklidněnou motorovou dopravou, který bude v první řadě sloužit pobytovým aktivitám obyvatel a pro konání řady společenských akcí - trhy, koncerty, veřejná shromáždění, atd. Nejen geografická poloha ve středu města ale i způsob, jakým tuto lokalitu plánovali naši předci, předurčuje prostor u Tržnice být významným veřejným prostorem v jádru města spojujícím historické a soudobé formy architektury a vedle řady historických hodnot být krokem k tvorbě moderního města přívětivého pro život jeho obyvatel.

Tento stav je ovšem podmíněn řadě kroků, které z různých důvodů není možné realizovat najednou, např. zbudování integrovaného dopravního terminálu, dopravní zklidnění ulice Horova, realizace kapacitního parkovacího objektu pro osobní vozidla, atd., proto je potřeba hledat etapy, ve kterých tento prostor posouvat stanovenému cíli.

V současné době má město k dispozici projekt pro stavební úpravy tohoto prostoru, který vše zachovává v současné podobě. KAM KV° připravil jako alternativu řešení, které efektivněji organizuje tento prostor se zachováním všech funkcí. Takto uspořádaný prostor je zároveň připravený pro realizaci dalších výše zmíněných kroků, jejichž cílem bude vytvoření dlouho očekávaného karlovarského náměstí a jeho provázanost s dalšími místy cennými pro střed města, jako např. náplavka na březích Ohře, nové pěší zóny, dopravní terminál, apod. 

Více informací o návrhu naleznete 

Cam06.jpg
Cam02.jpg
Cam05 (2).jpg

Prosinec 2018 / Náměty KAM KV° na revitalizaci prostoru před tržnicí

KAM KV° nyní ověřuje, jaké jsou možnosti revitalizace prostoru, která by již byla prvním krokem k dosažení cílového stavu, tedy realizaci náměstí v pravém slova smyslu.

Jako hlavní náměty jsou v souvislosti s právě připravovaným Plánem udržitelné městské mobility dopravní zklidnění v lokalitě, vymístění meziměstské dopravy do prostoru dolního nádraží, efektivnější organizace parkování, rozšíření pěší zóny a následné hledání vhodné lokality pro integrovaný dopravní terminál.

IMG_4192_m.jpg

11. 10. 2018 / Zadání studentům FA ČVUT

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov - Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Jednou lokalitou je Vřídelní kolonáda a její přímé okolí, tou druhou soutok řek Ohře a Teplé.

Více informací najdete

DSC_0110.JPG