Stará vodárna

Území první karlovarské vodárny, která zásobovala město filtrovanou vodou z řeky Ohře, bylo pro tento účel využíváno od roku 1882 a svou funkci s obměnami technologií plnilo do roku 1984, kdy byla dokončena vodárna v Březové zásobující celé okolí vodou ze Stanovické nádrže. V současnosti se jedná o typický brownfield v centru města, na jehož využití již byla zpracovaná řada architektonických studií.

Několik místních iniciativ hledá pro území vhodné využití.

IMG_0681kop.jpg

Aktuálně k tématu

KAM KV pracuje na urbanistické studii / prosinec 2020

KAM KV je pověřen radou města zpracováním studie rozvoje areálu Staré vodárny a přilehlých lokalit. Mezi důležité premisy celkového návrhu patří udržení areálu ve vlastnictví města a naplňování Strategie KV 2040. Areál vnímáme jako lokalitu, která může sehrát významnou roli v rozvoji města ve formě vytvoření alternativní nabídky bydlení i jiných funkcí pro nové i stávající obyvatele. Svou polohou v širším centru města je lokalita úzce provázaná i s koncepcí městské dopravy a budováním záchytných parkovišť, má potenciál být vstupním prostorem do města pro řadu návštěvníků stejně jako dotvořit příjemné obytné prostředí Tuhnic stávajícím obyvatelům a provázat je tak lépe se stávajícím sportovním areálem AC Start.

Pro spolupráci na tomto úkolu KAM KV oslovil několik atelierů s pozitivními referencemi z oblasti městského plánování, urbanismu a přestavby území brownfields. Mezi oslovenými poté zvítězil atelier Jiran a partner pro své zkušenosti s danou problematikou a prezentovaný profesní přístup k zakázce.

Více informací naleznete v dokumentu: 

Předpoklad dokončení studie: prosinec 2021

Posluchači 2. běhu studia MBARE absolvovali workshop v Karlových Varech / září 2020

Posluchači 2. běhu MBARE absolvovali v pátek 18. září exkurzi do Karlových Varů, díky níž se mohli osobně seznámit s lokalitou developerského projektu, pro který jim byla zadána lokalita staré vodárny a její okolí. Developerský projekt reálného pozemku zpracovávají posluchači k závěrečné obhajobě MBARE studia. Cílem zpracovaných závěrečných prací je naleznutí efektivního a efektního využití daného brownfieldu. Mgr. Tomáš Trtek, 1. náměstek primátorky města Karlovy Vary provedl posluchače lokalitou a objasnil souvislosti spojené s pozemkem. Posluchači navštívili také související lokality obchodního centra Varyáda a pozemek společnosti Lordship představený Ing. Davidem Sušilem, jejím technickým ředitelem.

Odpoledne se uskutečnil workshop v hotelu Thermal za účasti vedení města, zástupců Kanceláře architektury města Karlovy Vary a zájmových skupin Futura Nová vodárna a Kreativní region. Workshop proběhl formou otevřené diskuze nad využitelností daného území a nad strategickými záměry města Karlovy Vary. Program byl ukončen přednáškou Mgr. Martina Červinky, který je poradcem I. náměstka primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka. 

1/4

Text a fotografie byly převzaty z webu VŠE.

Doporučení KAM KV° pro postup ve věci budoucího využití areálu
Staré vodárny v Karlových Varech/ březen 2020

KAM KV zhodnotil záměry a návrhy obou skupin z pohledu celostního koncepčního rozvoje města, jeho využívání a urbanistických vazeb na přímé okolí a doporučuje:

  • Areál ponechat ve vlastnictví města, které stanoví jasné podmínky pro jeho rozvoj a bude smluvním partnerem pro obě iniciativy.

  • Využít synergii navrhovaných funkcí obou záměrů.

  • Objasnit pro navrhované provozní funkce obou záměrů podloženou ekonomickou rozvahou - byznys plánem.

  • Nezávislým odborným subjektem nechat vypracovat komplexní ekonomické posouzení obou záměrů včetně případných rizik.

  • Určit nezávislý management procesu a závaznou dohodou stanovit harmonogram dalšího postupu pro všechny partnery.

  • Postupnou a na sobě nezávislou realizací obou záměrů na základě dohody všech partnerů.

  • U studie „Futura – nová vodárna” přehodnotit a aktualizovat urbanistické vazby a navrhované funkce v souvislosti s plánovanými záměry města ve vztahu na územně plánovací dokumentaci v přímém okolí areálu.

  • Zohlednit stávající majetkoprávní vztahy na území areálu, parkování mimo areál, ubytovací kapacity, funkci nábřeží Ohře, prostor nároží a ul. Západní. Meandr musí být součástí areálu, je nutná prostupnost a dostupnost areálu.

  • Vypracovat územní studii, která na základě dohody všech partnerů umožňuje postupný a nezávislý rozvoj záměrů obou skupin s ohledem na synergie obou projektů, flexibilitu realizace a rozvoj města v přímém okolí.

Doporučení KAM KV° pro postup ve věci budoucího využití areálu Staré vodárny najdete v kompletním znění ZDE

1/3

Dva projekty - diskuse, rozhodování / únor 2019

V KAM KV° proběhlo setkání zástupců FUTURA nová vodárna a Kreativního regionu, kteří společně diskutovali možnost vzájemného propojení projektů a případné spolupráce.

 

Na spolupráci se nakonec nedomluvili. V současné době vznikla při magistrátu města pracovní skupina pro areál Staré vodárny, které se postupně oba dva projekty představily. V horizontu několika měsíců se tato skupina, která své rozhodnutí konzultuje s KAMem, rozhodne pro jedno řešení.

Prvním z nich je FUTURA nová vodárna                           - více informací 

Druhým projektem je návrh skupiny Kreativní region      - více informací 

Šance pro oživení staré vodárny / 16. 1. 2019

KAM KV° společně s neformálním sdružením Kreativní region uspořádal workshop, který přinesl inspiraci pro možnost nového využití areálu staré vodárny v Karlových Varech.

DSC_0488.JPG

Kreativní region, iniciativa kreativních místních lidí a neziskových organizací, představil a konzultoval 16. ledna svůj projekt se zástupci zajímavých projektů, které se realizovaly v jiných městech. Jsme moc rádi, že  pozvání přijali zástupci volnočasového centra Plechárna (Praha – Černý Most), zóny pro umění 8smička (Humpolec) a Dudes

& Barbies s.r.o., kteří stojí za srovnatelnými a úspěšnými projekty, jako je Vnitroblock  a Kavárna co hledá jméno.

Více informací najdete

Nová místní iniciativa hledá využití / 24. 9. 2018

Momentálně zde existuje místní iniciativa – aliance organizací a lidí, kteří připravují společný projektový záměr. KAM byl k jejich setkávání přizván jako odborný poradce. O dalším postupu této iniciativy Vás budeme informovat.

IMG_9898.JPG