Vřídelní kolonáda

Vřídelní kolonáda byla vystavěna podle návrhu architekta Jaroslava Otruby na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století na místě litinové kolonády ze 70. let devatenáctého století. Skládá se ze tří částí – Haly výtrysku Vřídla, Příčné a Podélné haly.

O budoucnosti Vřídelní kolonády mělo rozhodnout referendum, které nebylo vhodně formulováno. Referenda se zúčastnilo málo voličů, a tím pádem nebylo prohlášeno za platné.

Aktuálně k tématu

Na prosincovém jednání zastupitelstva byla kromě jiného řešena i oprava Vřídelní síně a s tím spojené téma budoucnosti Vřídelní kolonády jako celku. KAM KV k tomuto tématu představil své doporučení budovu Vřídelní kolonády v jedinečném bruselském stylu nebourat ale opravit a dále využívat v rekonstruované podobě.

Doporučení se opírá o několik klíčových faktů: 

  • Stavebně technický průzkum jasně ukazuje, že objekt není ani zdaleka ve stavu k demolici.

  • Ekonomické srovnání odhadovaných nákladů na rekonstrukci a nákladů na demolici a stavbu nové budovy vychází jasně ve prospěch rekonstrukce.

  • Architektura bruselského stylu je jedinečným příkladem československé architektury 60. let, o který je třeba adekvátně pečovat a vhodným faceliftem z něj vytvořit novodobou chloubu města.

  • Budova Vřídelní kolonády díky době svého vzniku obsahuje řadu velkorysých konstrukčních řešení, které by s ohledem na dnešní standarty zejména z ekonomického hlediska nebyly pravděpodobně realizovatelné.

zastup.png

Záznam zasedání zastupitelstva najdete 

(téma Vřídelní kolonády je otevřeno v 9. minutě záznamu)

Architektura jako obraz společnosti. Okolí Vřídla se od jeho objevení postupem času proměňuje společně s měnícími se potřebami a ideály společnosti. Každá historická etapa zde zanechala nějakou stopu. Od středověké městské struktury přes vznik světoznámých lázní se širokými promenádami po ambici přebudování na moderní lázně 20. století, to vše dodalo místu formu, jakou známe dnes. Autorem současné podoby ze 60.let je architekt Jaroslav Otruba, který se svým návrhem uspěl v architektonické soutěži. Jaký je význam současné kolonády, která vznikla na základě architektonické soutěže v 60. letech minulého století a jakou stopu zde zanecháme my? Vřídelní kolonádou a jejím přímým okolím nás provedl architekt Karel Adamec.

V komentované procházce Petra Vorlíka a Jany Konůpkové-Horváthové jsme se také zčásti věnovali Vřídelní kolonádě.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Obraz města Karlovy Vary všichni dobře známe… Vybaví se nám architektura baroka, klasicismu, secese, funkcionalismu a první republiky. Přehlížíme však Vřídelní kolonádu, hotel Thermal, nebo hotel Sanssouci… Patří tyto budovy také do obrazu města? Proč se k nim chováme odmítavě? Opravdu nezapadají do městského prostředí? Vznikly v době, na kterou neradi vzpomínáme… Znamená to, že nejsou kvalitní architekturou? Využíváme tyto budovy správně? Každá doba zanechala na městě svůj otisk. Není právě to na městě zajímavé? Má smysl i architekturu z 60. let rehabilitovat? Těmito a dalšími otázkami se zabývala panelová diskuze VARY1960. Pozvání k diskuzi přijali architektka Petra Kunarová, developer a majitel maloobchodní sítě Martin Kubík, architekt Ústeckého kraje a pedagog Ondřej Beneš a historik architektury Lubomír Zeman. Diskuzi vedla moderátorka Českého rozhlasu Karlovy Vary Pavlína Kyselová.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

V roce 2019 vznikla Pracovní skupina, která dostala za úkol vyřešit konstrukce objektu, které jsou v havarijním stavu. Nyní probíhá oprava objektu. KAM byl vedením města požádán o dopracování studie z roku 2018 a ve spolupráci se SPLZAKem vytvořit vizi funkčního a architektonického řešení objektu Vřídelní kolonády.

 

Není pochyb, že vývěr Vřídla a jeho budova patří k nejdůležitějším dominantám města
a jeho lokalita tvoří historické jádro lázeňské čtvrti. Největší pramen termální minerální vody je po staletí identitou města Karlovy Vary a jeho symbolem, který se stal magnetem pro všechny návštěvníky, ale i obyvatele města.

Toto stanovisko KAM KV hledá odpověď na otázku, jak je možné postupovat při nakládání s budovou, která přírodní gejzír ochraňuje. Budova z roku 1975 je už několikátou stavbou v pětisetletém historickém vývoji a slouží pro ochranu a používaní vývěrů termálních léčivých pramenů.

2.jpg

Doba vzniku návrhu, jeho výtvarné ztvárnění ovlivněné tzv. bruselským stylem a urbanistický názor šedesátých let minulého století určily její autenticky architektonický výraz. Vítězný návrh architekta Jaroslava Otruby, který vyšel z architektonické soutěže, ve které bylo spojení pravého a levého břehu řeky Teplé předmětem zadání. Jednalo se o myšlenku, která byla formulovaná už ve čtyřicátých letech dvacátého století. Přestože je budova Vřídelní kolonády, kompozice tří objemových hmot, na veřejnosti rozporuplně hodnocena, skrývá také architektonickou kvalitu. Oproti uzavřeným vstupním průčelím jsou podélné fasády haly kolonády, haly přemostění včetně vřídelní haly tvořeny z velkoformátových skel; velmi transparentní a původně pochozí terasová střecha lemovaná atikou s detailem, připravenou pro zahradní vegetaci, nabízí nevšední pohled do lázeňského údolí.

3.jpg

Zázemí pro veřejnost a pro provoz Vřídla, důležité provozní prostory pro umístění krenotechnologie, jsou pod niveletou přízemí nalevo a na pravobřežní straně koryta velkoryse řešeny.

I interiéry všech tří hal skrývají významná umělecká díla a hodnotné detaily, které jsou pro svou nekvalitní údržbu a úpravy v minulosti, jako např. zcela nevhodné stropní podhledy a osvětlení, znehodnoceny. Omezené investiční prostředky, nevhodné dílčí úpravy a funkční využití z uplynulých let vedly k neutěšenému technickému a optickému stavu objektu kolonády a jsou dnes důvodem částečného uzavření významných prostorů. Společně se zcela nevhodným funkčním využitím prodejních stánků s nekvalitním sortimentem nabídky laciných turistických suvenýrů a nevyužívané první patro haly přemostění vyzařuje teď tak významný veřejný interiér centra lázeňské čtvrti omšelý a opuštěný dojem.

4.jpg

Dalším nedostatkem, který přispívá k negativnímu vnímání budovy, jsou od prvopočátku nevyřešené  urbanistické vazby a vzhled exteriérových veřejných prostranství přímého okolí s výjimkou nedávno revitalizovaného Tržiště.

Na tomto místě je třeba zmínit, že budova a přemostění řeky Teplé zůstalo torzem urbanistického záměru přestavby lázeňského centra z 60. let 20. století, který nebyl realizován. 

5.jpg

Objem hmoty haly přemostění, mrtvý parter a z poloviny netransparentní průčelí včetně mimoúrovňového přístupu z nivelety Tržiště přes předimenzované přemostění působí v původní historické urbanistické struktuře jádra města cizorodě. Také na pravé straně řečiště je prostor Vřídelní ulice, podnož kostela sv. Máří Magdaleny a nedostatečné prostorové omezení zaniklou zástavbou Vřídelní ulice u lokality „Kamenolom“ urbanisticky nedořešen. Současný vzhled Vřídelní ulice, nejasně definované prostranství Divadelního náměstí, proluka Bílý lev, nevhodná restaurační zahrádka, prodejní stánek v prostoru Tržiště a neutěšený stav a využití přemostění snižují hodnotu relativně stabilizovaného centra lázeňské čtvrti.

6.png

Je v zájmu města, aby se neodkladně a co nejrychleji části budovy, které havarijní stav budovy Vřídla způsobují, obnovily. Současně je potřeba hledat vhodné a důstojné využití interiéru a také konkrétní návrhy pro řešení uvedených veřejných prostranství a městského detailu. Jako příkladná reference zde může posloužit revitalizace veřejného prostoru Staré louky a Tržiště.

Při obnově/rekonstrukci budovy Vřídla je třeba také zohlednit požadavky nejenom na prostory návštěvníků, ale i na důstojné a praktické zázemí zaměstnanců pro město KV tak důležitého provozu.  Z důvodu záření jsou podzemní prostory pod halou kolonády pro stálý pobyt zaměstnanců s ohledem na bezpečnost práce a zdraví nevyhovující. Alternativní lokalitu pro nutné zázemí zaměstnanců v blízkosti provozu nabízí nová zástavba proluky Bílý lev.

7.jpg

Pro rozhodování o dalším postupu připravil tým KAM KV prezentaci, která se opírá o výsledky stavebně historického a stavebně technického průzkumu.

Prezentace ilustruje shrnutí výsledků obou průzkumů včetně popisu urbanistického prostoru a prezentuje alternativu možného postupu pro urychlenou obnovu stávající budovy. Stanovisko KAMKV nevylučuje soutěž na novou Vřídelní Kolonádu a její dopad na dotčené území.

8.jpg

Při rozhodování je třeba si uvědomit časovou náročnost procesu od vypracování zadání soutěže a vyhodnocení výsledku soutěže až po vlastní realizaci nové budovy Vřídelní kolonády.   

Toto doporučení si ve formě PDF můžete stáhnout zde