Workshop Krajina Karlových Varů

K tématu krajiny Karlových Varů proběhl na konci července v KAMu první z workshopů s externími odborníky (prof. Ing. arch. Jan Jehlík; RNDr. Adam Klsák; JUDr. PhDr. Jiří Plos; RNDr. Jiří Sádlo, CSc.; Ing. Klára Salzmann Ph.D; Doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.).

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Město tvořené s respektem k výraznému terénnímu reliéfu strmých svahů na straně jedné, město rozbíhající se do volné krajiny plání na straně druhé. Město kosmopolitní, které stále zůstává domovem. Město, jehož zelené plochy tvoří hospodářský, byť lázeňský les a hýčkané městské parky ředěné „městskou džunglí“. Město protikladů, které tvoří jeho identitu.

Přestože jsou Karlovy Vary považovány za město s největším podílem zelených ploch v ČR, chybí jim celková koncepce, která pojme krajinu komplexně, s respektem k přírodním zákonitostem i potřebám jejích obyvatel a propojí přírodní vrstvu města s tou lidskou. Smyslem plánovaného dokumentu je propojit v současnosti nedostatečně koordinované aktéry v území, naplnění nových výzev a požadavků souvisejících s klimatickou změnou a udržitelností, uvědomění si specifik souvisejících s městskou památkovou rezervací a světovým dědictvím UNESCO atd.

Výsledkem víceoborového studia krajiny by měl být komplexní odborný dokument - základní podklad pro další plánovací a rozhodovací činnost v krajině a nástroj, jak téma komunikovat nejen s odborníky, ale především s obyvateli této krajiny.

STRUKTURA: Předpokládaná struktura koncepce by měla obsáhnout na sebe navazující vrstvy krajiny – morfologie krajiny a její „cévní systém – tedy řeky, její míru osídlení, land-use a nalézt její hodnoty a struktury. Cílem je připravit odborný, ale ve své formě a pojmosloví přehledný a srozumitelný dokument zpracovávaný  v „živé“, editovatelné podobě v prostředí GIS s maximem využitelných informací.

FORMA: Z workshopu vzešlo, že ideální formou dokumentu je územní studie, jejíž zpracování dokumentu je zamýšleno se zapojením externích odborníků, všech dotčených orgánů, příspěvkových organizací města a veřejnosti. Koncepce by měla být zpracována víceoborovým týmem odborníků, čítající krajinářského architekta, urbanistu, historika, geologa, botanika, sociologa, analytika GIS, grafika a odborné konzultanty. KAM by pak zaujal pozici koordinátora projektu.

POSTUP: Prvním krokem je pochopit krajinu Karlových Varů skrze sběr všech dostupných map, pojmenování patrných kvalit a problémů, a uvidět krajinu očima jejích obyvatel (v průběhu následujících měsíců proběhne participace v terénu). Druhým krokem je pak tvorba společné vize.