Zámecká věž

Zámecká věž nad Tržní kolonádou je pozůstatkem hradu, který nechal vystavět v roce 1349 Karel IV. Věž prošla několika stavebními úpravami, za poslední můžeme považovat barokizující štukatérskou výzdobu z roku 1878. V roce 1911 byl vystavěn podle projektu Fridricha Ohmanna výtah na Zámecký vrch.

Na Zámeckou věž můžeme nahlížet jako celek tří elementů – Zámeckou věž samotnou, Zámecký výtah a Plato Zámeckého vrchu.

 

Doporučení KAM KV° pro postup revitalizace komplexu Zámecké věže

Plato Zámeckého vrchu je spolu s budovou Zámecké věže jednou z klíčových urbanistických hodnot soudobého centra lázeňské čtvrti, která je spojena s historickou identitou Karlových Varů. Gotický původ Zámecké věže - relikt původního hrádku na skalním ostrohu, který spadá do 14. století, vznikl v době založení města Karlem IV. Věž

a přilehlé objekty prošly v průběhu času mnoha úpravami, postupně se z obranné stavby stala stavba čistě reprezentační, včetně vyhlídkového plata. Dnes je objekt společně s jeho sklepením i přes vrstvy pozdějších úprav hmotnou připomínkou středověkého původu města Karlovy Vary. Z důvodu komfortní dostupnosti navrší byl

z Tržiště počátkem 20. století  dle projektu vídeňského architekta F. Ohmanna k věži přistavěn výtah, který se stal dnes již neodmyslitelnou součástí vertikální veřejné dopravy ve městě, podobně jako jeho lanové dráhy. Mezi nejsilnější stránky komplexu věže, plata a výtahu patří bezpochyby historická podstata, významná poloha

v historickém centru a nejvyšší pozice terasy na Zámeckém vrchu, která nabízí řadu zajímavých výhledů na centrum lázeňské čtvrti. Pro zvýšení atraktivity této významné lokality v centru města je třeba revitalizovat prostranství terasy a uvažovat o atraktivní funkční náplni historického objektu Zámecké věže s jejím specifickým přístupem veřejným výtahem. 

Na tomto místě je třeba podotknout, že i sousední prostranství – níže položené terasy Zámeckého vrchu, které svojí prostorovou kompozicí a architektonickým významem utváří genius loci Zámeckého vrchu, je potřeba revitalizovat soudobými zahradními úpravami jako celek a zpřístupnit je veřejnosti. 
Je na místě tento autentický památkový komplex využít společně s plánovaným archeologickým průzkumem podzemí plata pro veřejnou prezentaci středověké historie města podle návrhu architektonické studie Ing. Kouby z října roku 2017 v kombinaci s revitalizací veřejného prostranství plata. 

V současnosti je komplex sestaven ze tří prvků: samotného objektu Zámecké věže, Zámeckého výtahu a tzv. plata Zámeckého vrchu, tedy veřejného prostoru před věží. Aktuálně je věž využita pro výstavní expozice, jedna výtahová klec je veřejností omezeně využívána, neboť její přístup je zakryt  nevhodnou funkcí prodejního stánku suvenýrů ve vstupním prostoru dolní stanice Tržiště. Plato Zámeckého vrchu - veřejné prostranství a nástupní prostor horní stanice výtahu - a Zámecké Věže je navzdory svým významným městským atributům v současnosti nevhodně využito jako parkovací plocha. 

Zámecká věž fungovala v nedávné minulosti jako kavárna s vyhlídkou a s tímto provozem se uvažuje i po rekonstrukci. Zámecký výtah má být rozšířen o druhou výtahovou klec a jeho vstup na dolní stanici  má být v prostoru Tržiště pro lepší orientaci veřejnosti akcentován. Pod platem Zámeckého vrchu se počítá s archeologickým průzkumem, jehož výsledek by měl být součástí prezentace zvažované muzeální expozice. Projekt architektonické studie revitalizace komplexu Zámecké věže a její transformace na muzeum od Ing. V. Kouby, předložený Kanceláři architektury, vzbuzuje otázky především k navrhované etapizaci, k technické náročnosti navrhovaných stavebních úprav a složitosti řešení některých architektonických prvků a s tím související finanční náklady. Finanční náročnost stavebních uprav a realizace muzeální prezentace je v současnosti odhadnuta na zhruba 100 milionů Kč.

Doporučení  KAM KV° navrhuje přehodnotit některé části návrhu stavebních úprav, které se jeví jako zbytečně komplikované, tedy i nákladné a jejichž přidaná hodnota je z funkčního i prostorového hlediska sporná, např. bourání původní přístavby a stavba nové, obnova střechy nad výtahem, pro jejíž prostor se potom jen těžko hledá smysluplné využití, stropní konstrukce budoucího podzemního muzeálního prostoru, stavební úpravy dolní stanice apod. 

Vzhledem ke stávajícím specifickým prostorám komplexu, které funkčně podmiňují prohlídkovou trasu budoucího muzea, navrhuje KAM KV° i navrhovaný koncept muzeální expozice přehodnotit dle principu „méně je více“

a přiblížit návštěvníkům svou autenticitou středověký význam místa podložený archeologickým průzkumem

a prezentovat ho ve veřejném prostoru. Myšlenka vylíčit na už tak kapacitně omezeném prostoru a přístupu 750letou historii města i za pomoci moderních audiovizuálních technologií je z našeho pohledu velmi  ambiciózní. 
Je na zváženou, zda není příhodnější zjednodušit a provozovat expozici volným přístupem bez nutné provozní

a kontrolní infrastruktury jako doplněk veřejného prostoru pro návštěvníky s kombinací denního kavárenského provozu. 
Je nesporné, že město potřebuje mít ve svém středu kultivovaná atraktivní veřejná prostranství, která jsou přívětivá

a vybízejí občany a návštěvníky k zastavení se, a veřejné budovy, které jsou vizitkou města.

Všechny tyto prvky jsou předmětem investic, které je třeba volit uvážlivě i s ohledem na finanční možnosti města.

Z tohoto důvodu je třeba hledat řešení, která v první řadě maximálně obnoví a využijí již existující hodnoty a nové prvky, které bude třeba podrobit diskuzi o tom, jestli přináší novou přidanou hodnotu a dlouhodobý efekt, který podmiňuje investiční a provozní náklady. 
KAM KV° popisuje své detailní podněty u následujících fragmentů výkresů.

SHRNUTÍ

Zámecký vrch, objekt Zámecké věže a přilehlých prostorů nabízí již teď velký benefit coby vyhlídkové místo a relikt středověké historie města a je otázkou, jestli je potřeba tolik relativně komplikovaných stavebních zásahů, zvlášť když se vyjma nového podzemního prostoru muzea neuvažuje o jiné zásadní změně funkce.

NAVRHOVANÝ POSTUP

  • Realizovat návrh po etapách – Zámecký výtah a plato, Zámecká věž, archeologický průzkum podzemí a jeho prezentace

  • Stanovit rozpočet investičních a provozních nákladů, včetně harmonogramu procesu revitalizace

  • Přístřešek nástupu dolní stanice Zámeckého výtahu rekonstruovat společně s plánovanou rekonstrukcí Tržních krámků, akcentovat vstup k výtahům a uvolnit pro přístup k nim celou půdorysnou dispozici

  • Prostor nejvyšší terasy Zámeckého vrchu nabízí možnost relativně rychle, finančně i technicky nenáročně zrekonstruovat veřejný prostor plata Zámeckého vrchu změnou z parkování na prostor pro odpočinek formou cílených temporálních zásahů, které budou počítat s budoucím archeologickým průzkumem. Lokální oprava povrchu, umístění městského mobiliáře, temporální zeleně a osvětlení může místo pro veřejnost v krátkém čase zatraktivnit za vynaložení nevelkých nákladů

  • Přehodnotit navrhovaný obsahový scénář výstavní expozice a koncept prezentace

  • Zjednodušit návrh funkcí celkové revitalizace komplexu. Předloženy návrh počítá s řadou funkčních  zásahů, jejichž užívaní je sporné -skladové prostory muzea ve spodní stanici výtahu, nová střecha, podkrovní prostor přednáškového sálu na horní stanici, bourání jedné přístavby a stavba jiné atd.

  • Zvážit, jestli je třeba tolik stavebních zásahů v interiéru věže, přestože zde zůstává stejná funkční náplň jako v minulosti, a to funkce restauračního zařízení

  • Revitalizovat soudobými zahradními úpravami jako celek i sousední prostranství – níže položené terasy Zámeckého vrchu, které svou prostorovou kompozicí a architektonickým významem utváří genius loci Zámeckého vrchu a zpřístupnit je veřejnosti

Toto doporučení si ve formě PDF můžete stáhnout zde