Podporujeme zónu setkávání

  • 30. 3. 2023

Kancelář architektury města Karlovy Vary spolu s dopravním inženýrem Vojtěchem Novotným iniciovali implementaci sdílených veřejných prostorů do legislativy České republiky. Tato místa získala pracovní právní název zóny setkávání, což vychází z již stávajících přístupů zklidňování dopravy typu pěší zóna, obytná zóna, cyklistická zóna nebo zóna 30.

Zóna setkávání (sdílený veřejný prostor) je dopravně-urbanistický přístup založený na návratu k přirozenému vnímání ulice, náměstí či návsi jako k multifunkčnímu veřejnému prostranství, ve kterém společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce jsou navzájem vyvážené. Tento přístup, v zahraničí označovaný jako shared space, je založen na vzájemné rovnosti všech uživatelů veřejného prostoru, volném pohybu chodců a cyklistů, zklidnění dopravy, nízké rychlosti vozidel i kvalitním stavebně-architektonickém řešení. Vytváří podmínky pro přirozené chování a vzájemnou interakci, založenou na principu přirozeného lidského chování a vzájemné ohleduplnosti, kdy žádný z druhů dopravy není nadřazený. Realizace zón setkávání, ověřená stovkami realizací v Evropě i ve světě, s sebou přímo přináší:

  • zvýšení bezpečnosti provozu, respektive všech uživatelů veřejného prostranství
  • zklidnění motorové dopravy a snížení její rychlosti
  • zvýšení kvality veřejných prostranství
  • podporu udržitelných módů dopravy a celkově udržitelnějšího dopravního chování

Díky výše uvedeným přímým efektům však realizace zón setkávání často přináší i další nepřímé efekty, zejména v podobě oživení parteru a podpory lokální ekonomiky, zlepšení životního prostředí, zlepšení podmínek pro komunitní aktivity i vytvoření přívětivějšího prostředí pro děti, starší osoby i další osoby se sníženou schopností pohybu. Z těchto důvodů se řešení místních komunikací / veřejných prostranství formou zón setkávání standardně uplatňuje zejména u významných městských tříd a obchodních ulic, náměstí a dalších významných veřejných prostranství, přednádražních prostorů a ploch přestupních bodů veřejné dopravy, zklidněných ulic s aktivním parterem, předškolních prostorů, školních kampusů či uličních prostorů před dalšími významnými komunitními či komerčními cíli v území i například u křižovatek s charakterem náměstí.

Sdílené veřejné prostory existují v České republice již dlouho, historicky vznikaly přirozenou cestou (například historické cesty ulice Husová v Praze nebo Moravské náměstí v Brně).

Zóna setkávání je standardním přístupem k řešení a projektování ulic, náměstí a dalších veřejných prostranství ve vyspělých zemích v Evropě i ve světě. V Česku však v současné době nejsou ze strany právních i technických norem vytvořeny systémové podmínky pro navrhování a realizaci zón setkávání a současná „nabídka“ dopravních režimů není pro tento účel vyhovující – „obytná zóna“ je prakticky použitelná pouze v oblastech s nízkou až střední rezidenční zástavbou bez aktivního parteru, „pěší zóna“ je primárně určena pro lokality s vyloučením motorové dopravy. Používání těchto dopravních režimů pro lokality řešení formou zóny setkávání (sdíleného prostoru) by bylo buď věcně nesprávné („obytná zóna“), nebo degradující původní smyslu dopravního režimu („pěší zóna s povoleným vjezdem všech vozidel“).

Kancelář architektury města Karlovy Vary také využívá principy zón setkávání v návrzích veřejných prostranství. Setkává se ale s problémem absence právního nástroje jejich aplikace v místech, kde by ale dávaly největší smysl z hlediska zkvalitnění pobytu. Lze uvést příklady ulice Krymské, Divadelního korza nebo předprostoru Císařských lázní.

Na začátku roku byla zahájena iniciativa zlegalizovat zóny setkávání v České republice, na toto téma proběhlo setkání na Poslanecké sněmovně. V březnu Iniciativa CityDeal, sdružující městské architekty a odborná pracoviště městských architektů, vydala společné prohlášení, ve kterém zdůrazňuje nezbytnost implementace Zón setkávání do legislativy České republiky.

Momentálně se připravuje novela zákona 361/2000 Sb. zákona o silničním provozu, do kterého může být návrh zón setkávání zahrnut. Doufáme, že se nám to podaří a těšíme se na výsledek!

Podrobnější informace najdete na webu www.vojtechnovotny.cz.