Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Kancelář architektury města Karlovy Vary (dále jen KAMKV) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním, veřejným prostorem a komunikací s veřejností. Zpracovává vizi prostorového rozvoje města Karlovy Vary. Příspěvková organizace byla zřízena statutárním městem Karlovy Vary Zřizovací listinou ke dni 1. března 2018 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Karlovy Vary na zasedání dne 27. června 2017.

3. Zřizovatel

Statutární město Karlovy Vary

4. Organizační struktura

Je uvedena v tomto schématu organizační struktury. 

5. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Adresa pro osobní návštěvu
Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Nám. M. Horákové 2041
360 01 Karlovy Vary

Úřední hodiny
Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Telefonní čísla
Telefon kanceláře:
+420 601 175 698
+420 353 151 480

Adresa internetové stránky
https://www.kamkv.cz

Další elektronické adresy
Ředitel organizace: k.adamec@kamkv.cz

Asistentka KAM: info@kamkv.cz

ID datové schránky
rsa9575

6. Platební spojení

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00
Číslo účtu: 5301503309/0800

7. IČ

06968155

8. DIČ

CZ06968155

9. Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina KAM KV
Výpis z obchodního rejstříku

10. Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací

Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

T: +420 353 151 480
E-mail: info@kamkv.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

11. Příjem žádostí

Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

T: +420 353 151 480
E-mail: info@kamkv.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

12. Opravné položky

Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o.
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

T: +420 353 151 480
E-mail: info@kamkv.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

1.Odvolání dle § 16 odst. 1 Zákona

(1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 zákona) se podává písemně prostřednictvím podatelny organizace ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

(2) Adresuje se: Kancelář architektury města Karlovy Vary, p.o., Moskevská 2035/21.

360 01 Karlovy Vary.

(3) Obsah odvolání

Odvolání musí obsahovat označení:

– toho, kdo odvolání podává, v rozsahu § 14 odst.2 Zákona (žadatel),

– proti jakému rozhodnutí je odvolání podáváno,

– informace, která byla požadována.

(4) O odvolání proti rozhodnutí SLP rozhoduje Statutární město Karlovy Vary.

(5) Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem, na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Žadatel který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 Zákona (Odkaz na zveřejněnou informaci), kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 Zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 Zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”)

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zpracovatel písemný záznam.

(3) Stížnost se podává: do 30 dnů ode dne

  1. a) doručení sdělení podle § 6 Zákona (odkaz na zveřejněnou informaci), § 14 odst. 5 písm. c) Zákona (informace se nevztahují k působnosti Města) nebo § 17 odst. 3 Zákona (Oznámení o výši úhrady),
  2. b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona (základní a prodloužená lhůta).

(4) O stížnosti rozhoduje Statutární město Karlovy Vary.

13. Předpisy—

Nejčastěji používané předpisy:

  • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky;
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
  • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích;
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;
  • vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě;
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

 

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Kancelář architektury města Karlovy Vary p.o. informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky organizace.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.