ODBORNÁ RADA

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná

Vystudovala obor architektury na ČVUT v Praze, další studium absolvovala na AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. Po studiu pracovala v pražském ÚBOKu (Ústav bytové a oděvní kultury). Po stáži v Londýně nastoupila v tamním Ateliéru Louis de Soisson. Velmi známé jsou její projekty interiérů londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. V Londýně založila své vlastní architektonické studio Eva Jiricna Architects, v Čechách spolu s Petrem Vágnerem stála u založení pražského ateliéru AI Design. Od roku 1996 je profesorkou a vedoucí ateliéru architektury na VŠUP v Praze.

Ing. arch. Helena Ruseva

Po studiu fakulty architektury ČVUT pracovala sedm let v Krajské inženýrské organizaci Plzeň se sídlem v Karlových Varech a dva roky v menší projekční kanceláři. V roce 1993 spoluzaložila firmu, která se zabývá projekční a inženýrskou činností včetně dozorů investora.  V převážné míře se věnuje stavbám občanským a stavbám pro bydlení. Žije a pracuje v Karlových Varech od roku 1981. Ing. arch. Ruseva je také autorizovaným architektem, má tzv. autorizaci se všeobecnou působností.

Ing. arch. Richard Mundil

Vystudoval Fakultu stavební (obor architektura a stavba měst) na ČVUT v Praze, postgraduální studium (obor ekonomika a plánování měst) absolvoval na VŠE v Praze. Od r. 1965 sbíral zkušenosti v mnoha prostředích, jako např. v Útvaru hlavního architekta (ÚHA) v Karlových Varech, který plnil podobné funkce jako KAM, dále působil v Institutu regionálního a územního plánování, byl ředitelem Odboru realizace příhraničních programů na Ministerstvu hospodářství v Praze, byl ředitelem sekretariátu Fondu malých projektů PHARE pro region Egrensis a mimo jiné se podílel na tvorbě přeshraničních rozvojových koncepcí v česko-bavorsko a česko-saském příhraničí s německými experty.

Tomáš Ctibor

Tomáš Ctibor je odborníkem na po­ra­den­ství v ob­las­ti plá­no­vá­ní, de­ve­lo­p­men­tu a trhu s ne­mo­vi­tost­mi. Své bohaté zkušenosti získal při práci ve společnosti 4ct s.r.o., jejímž je za­kla­da­telem a vý­kon­ným ře­di­telem; ve spo­leč­nos­tech MEI, Sen De­ve­lo­p­ment, Do­nald­sons, B.I.R.T., dále pak v Od­bo­ru stra­te­gic­ké kon­cep­ce, Útva­ru roz­vo­je hl. m. Prahy, agen­tu­ře CzechIn­vest; dlou­ho­do­bě je čle­nem ne­zá­vis­lých me­zi­ná­rod­ních in­sti­tu­cí Royal In­sti­tu­ti­on of Char­te­red Sur­veyors a The Coun­se­lors of Real Es­ta­te. Kromě práce na architektonických a urbanistických projektech se spolupodílel na založení KAM Brno, transformaci URM na IPR Praha a věnuje se i pedagogické činnosti.

Ing. arch. Vojtěch Franta

Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Během studií využil možnost studovat v zahraničí, a to konkrétně na Fakultě architektury v Lisabonu. V současné době působí jako uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast cestovního ruchu, lázeňství a UNESCO. Je zakladatelem lázeňského spolku Švihák, který je mimo jiné pořadatelem akce PechaKucha Night v Mariánských Lázních. Ze své pozice se snaží vytvářet kvalitní rozvojové dokumenty pro město, které jej budou rozvíjet na další roky.

Odborná rada se schází jednou za čtvrt roku a pomáhá KAMu jak s jednotlivými projekty, tak i celkovou koncepcí kanceláře. Sleduje také činnost organizace a konzultuje koncepci jejího rozvoje. Cílem zasedání Odborné rady KAMu je také na základě diskuse různých témat podívat návrhy a doporučení.

1/2

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018