Zadání pro ověřovací studii umístění zázemí koncertního sálu v Císařských lázních

  • 20. 10. 2018

Na základě zjištěných poznatků, provozních potřeb KSO, požadavků orgánů památkové péče a dalších, sestavila KAM KV° zadání pro studii, která má za cíl ověřit možnost umístění zázemí Karlovarského symfonického orchestru do prostoru budovy Císařských lázní a tzv. Rašelinového pavilonu. Návrh bude v rozsahu koncepční ověřovací studie, za dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a za dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu Císařských lázní včetně tzv. Rašelinového pavilonu pro umístění koncertního sálu a provozního zázemí Karlovarského symfonického orchestru včetně jeho zapojení do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota objektu a lokality.

Účelem a posláním studie je získat koncept pro kvalitní architektonické řešení, které ověří možnosti a limity využití stávajícího komplexu budov pro uvedené funkce a jejich prostorový program včetně ověření možných akustických parametrů stávající dvorany budovy a prostor pro zázemí orchestru.

V současné době zadání čeká na schválení vedením města.