Ekologická zátěž a životní prostředí – diskuze

  • 26. 11. 2019 17:30
  • Místo: Kancelář architektury města Karlovy Vary

Druhů ekologické zátěže je hned několik. Pro město Karlovy Vary vnímá KAM KV° jako nejaktuálnější téma zplyňování kalů ve Vřesové a těžbu kaolinu. Přestože se tyto činnosti neprovádějí přímo v centru města Karlovy Vary, mají velký dopad na životní prostředí celého karlovarského regionu. Jelikož je těžba kaolinu plánovaná i v blízkosti lidských obydlí a lázeňského území, může nepříznivě ovlivnit stav podzemní vody, popř. ji kontaminovat. S tím souvisí i hluk a prašnost v přilehlých lokalitách. Přímo ve městě je to nepříznivý vliv dopravy, emisí a nadměrný hluk, který vytváří negativní zátěž na lidské zdraví. Potřeba regulace v centrálních částech města je nezbytná.

Úvodem diskuse promluvil RNDr. Jaroslav Růžička o stavu životního prostředí, starých ekologických zátěžích, prováděných sanacích a dalších ekologických rizicích, jako je zplyňování dehtových kalů na Vřesové nebo těžba nerostných surovin, zejména kaolin. Následně navázal Mgr. Vojtěch Burda, který seznámil veřejnost s právními postupy Statutárního města Karlovy Vary při snaze chránit životní prostředí a vysvětlil proces integrovaného povolení. Ve druhé části proběhla diskuse veřejnosti, která probírala následující témata:

Měření znečištění ovzduší

V Karlovarském kraji jsou pouze 3 měřící stanice od Českého hydrometeorologického ústavu, a to na Přebuzi, v Chebu a v Sokolově. Po zprůměrování naměřených dat tak dochází k neobjektivním výsledkům pro oblast města Karlovy Vary. V celé České republice jsou Karlovy Vary jediným krajským městem, kde měřící stanice chybí. V lázeňském městě, které se plánuje stát součástí Světového dědictví, tedy chybí možnost přesného posuzování aktuálního stavu kvality ovzduší a zdravotních dopadů s ním souvisejících. Spolek Zdravé životní prostředí Jenišov z. s. informoval, že obec Jenišov si bude pořizovat vlastní měřící stanici pro zjištění kvality ovzduší v dané lokalitě, kde probíhá těžba kaolinu. Tři komise Krajského úřadu Karlovarského kraje žádaly Radu Karlovarského kraje, aby se zabývala umístěním měřící stanice v Karlových Varech, zatím je odezva bez výsledku. Občané doporučují pořízení měřící stanice kvality ovzduší v Karlových Varech, a to buď po domluvě s Českým hydrometeorologickým ústavem či pořídit si soukromou.

Zplyňování dehtových kalů na Vřesové

Byly vyjádřeny obavy z uskladňování nebezpečného odpadu, strusky, která je produktem vznikajícím po zplyňování odpadů. Dále z toho, aby se díky jedinečné technologii zplyňování nedovážel odpad pro zpracování i z jiných států než České republiky.

Těžba nerostných surovin​

Hovořilo se o budoucnosti útlumu těžby uhlí a potřebě nové energie. Budoucnost Karlovarského kraje by neměla být v těžbě, ale v lázeňství a relaxaci. Existují obavy z ohrožení podzemních vod kvůli těžbě v okolí Karlových Varů, konkrétně z povrchového lomu Mírová, kde má údajně dojít k rozšíření lomu a těžby. Bylo poukázáno na nedávné jednání o rozšíření lomu v Jimlíkově, kam dorazilo minimum z pozvaných účastníků. Tím se poukazuje na nezájem aktérů při rozhodování o budoucnosti lokality.

Napojení dálnice D6

Zde vyplynuly otázky, kudy povede napojení dálnice D6. Hovořilo se o zpracovávaném dokumentu SUMP, který toto téma řeší.

Informace a podněty získané v této diskusi byly předány Radě města Karlovy Vary, která se o tuto problematiku zajímá a chce v této věci znát názory občanů města.

  • IMG_4713_JPG
  • IMG_4700 - kopie_JPG
  • IMG_4741_JPG

Odpovědná osoba:

Videa: