Data o městě

Aby město mohlo dobře fungovat, je třeba rozhodování v jeho plánování podpořit relevantními daty, což je osvědčená metoda řízení, která není ničím zcela novým. Již naši předci plánovali město na základě pozorování řady jevů a vyhodnocovali, co funguje dobře, kde je prostor pro zlepšení, čemu je třeba se vyvarovat. V průběhu času se mění pouze technologické možnosti a nároky na odbornost. Na základě vyhodnocení dat potom vznikají strategie, podklady, analýzy, další důležité dokumenty a projekty. Co si pod slovním spojením městská data představit? Například při plánování kvalitní rekonstrukce konkrétní ulice je třeba mít k dispozici informace o komunikační síti, urbanistickém typu ulice, inženýrských sítích, šířce ulice, uličním stromořadí, materiálovém konceptu, mobiliáři, veřejném osvětlení nebo pěší prostupnosti atd. Že je toho hodně? To skutečně je, ale sběr takovýchto dat o městě má nespočet pozitiv, a proto se vyplatí mu věnovat čas.
Město má již dnes k dispozici obrovské množství dat, která mohou sehrát zásadní roli při jeho plánování, je však třeba je správně vyhodnocovat. Jedná se především o statistická data (ČSU), datové sady, které zpracovávají odbory na městských a krajských úřadech, data od veřejných institucí (DPKV, CzechInvest apod.), projektantů, volně přístupná otevřená data od různých poskytovatelů na internetu ve strojově čitelném formátu převádíme do uživatelsky přívětivé podoby (např. mapy nebo grafu), aby se výstupy staly srozumitelnějšími.
Data potřebujeme pro každodenní práci politiků a odborníků, kteří rozhodují o směřování investic, hospodaření města, úpravách městské zeleně, plánování města a tvorbě územního plánu, zjišťování potenciálů a problémů v území apod. Získaná data také poslouží při zapojování veřejnosti do plánování města.
K tomuto řízení města nyní směřují i Karlovy Vary. Sběr a vyhodnocování dat je základním kamenem práce Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAM KV).
Ze získaných dat tvoříme analýzy, jejichž výsledky nám pak dále slouží jako podklad při zadávání projektů, přípravě architektonických soutěží, vytváření či úpravě veřejných prostranství i budov či regulaci soukromé výstavby. Dokážeme tak následně i předpovídat možný vývoj města a hospodárně plánovat městské investice.

Zajímají Vás informace o hustotě zalidnění města, dopravní síti, struktuře veřejných prostranství, výšce budov, síti obchodních prostorů, nebo plánovaných projektech? KAM KV již zpracoval řadu analýz města. Některé z nich si už nyní můžete prohlédnout a interaktivně s nimi pracovat na webové aplikaci Data o městě, kterou najdete na → tomto odkazu ←

 

https://kam-kv.maps.arcgis.com/

  • obrazek data o meste - kopieZdroj obrázku: https://data.olomouc.eu

Odpovědná osoba: