Struktura zástavby

KAM KV navrhuje v přípravách změny územního plánu sledovat princip prostorového plánování města založeného na stanovení lokalit (rozdělení města na logické urbanisticko-architektonické celky dle charakteru urbanistických struktur). Lokalita má shodnou či obdobnou strukturu zástavby, způsob využití území, kulturně-historickou identitu a morfologii terénu.

Tým KAM KV aktuálně dokončuje analýzu urbanistické struktury města, která bude mít podobu jevu jevu Územně analytického podkladu (ÚAP) s názvem Struktura a výška zástavby. Zastavěné území města bylo rozčleněno na části podle převažujícího typu struktury zástavby. Systém typů struktur zástavby byl navržen na míru pro město Karlovy Vary na základě klasifikace zástavby dle vzniku, vývoje a koncepce (zástavba založená nebo rostlá), dle intenzity, hustoty (zástavba kompaktní nebo rozvolněná), dle míry městotvornosti (zástavba tvořící typické veřejné městské prostory nebo zástavba netvořící typické veřejné městské prostory), dle rozložení v území a tvaru (zástavba řadová, uliční, izolovaná, bloková, areálová) nebo dle rozložení v prostoru (výška, podlažnost, tvary včetně střech, orientace v prostoru apod.).

Odpovědná osoba: