Ulice 5. května

  • Zadání pro architektonickou studii na revitalizaci

Ulice 5. května se nachází v Karlových Varech – Drahovicích, které mají v dané lokalitě charakter rezidenční čtvrti se zklidněnou dopravou. Charakter navazujících ulic je v profilech, uspořádání zeleně, materiálovém řešení velmi podobný a v návrhu revitalizace ulice je vhodné tento fakt zohlednit i s ohledem na fakt, že v budoucnu budou tyto ulice také rekonstruovány. Jedním z nejvýraznějších prvků lokality jsou travnaté pruhy se stromořadím lemujícím ulici, které společně s ostatními prvky dávají lokalitě v rámci města jedinečný charakter. Tyto prvky zeleně je vhodné v rámci revitalizace povýšit funkčně na prvky zachytávající dešťovou vodu z ulice, která dále nebude tolik zatěžovat veřejnou kanalizaci a zároveň bude zadržována v území. V rámci revitalizace bude rovněž doplněno stromořadí do souvislé řady.

Ve většině své délky (od křižovatky s ulicí Vrchlického po Americkou) je ulice řešena s jednosměrnou dopravou, od ul. Vrchlického po Hřbitovní je s obousměrnou dopravou. Omezení provozu je dané šířkou uličního profilu, který je využívaný i pro parkování a v lokalitě nezpůsobuje problém. Z provozního hlediska se nabízí zvážit znovu propojení přerušení ulice v místě křížení s ul. Lidická a zároveň s tím řešit i přilehlý předprostor restaurace Smíchovský pavilon.

Zadání pro architektonickou studii na revitalizaci ulice 5. května najdete vpravo v záložce Dokumenty.

  • P1070728

Odpovědná osoba: