2. workshop s odbornou veřejností

  • 23. 1. 2019

KAM navázal na první setkání s odbornou veřejností, které proběhlo v prosinci a které představilo první návrhy Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy. Druhé setkání se více zaměřilo na náměty odborné veřejnosti, která měla možnost je prodiskutovat s autory dokumentů. Druhé setkání KAMu s odbornou veřejností bylo pojato jako diskuse. Ta byla rozdělena do šesti tematických bloků. Úvodem každého bloku KAM shrnul nejčastější připomínky k Plánu mobility, o kterých se následně diskutovalo.

  • Základní komunikační systém města

Většina diskutujících se shodla na tom, a většina zaslaných námětů to potvrzuje, že velkým problémem města je řídká dopravní kostra, vyžadující doplnění novými komunikacemi. Hlavním bodem tématu byl průtah a s ním spojené přemostění Ohře – názory na toto téma se různí. Velká část diskutujících se shodla na tom, že i přes nesporný dopravní přínos představuje průtah pro město bariéru dělící jej na dvě části včetně problémů s hlukem, emisemi výfukových plynů apod. V součinnosti se severní obchvatovou komunikací, která na sebe stáhne tranzit, a část městské dopravy, je žádoucí průtah zklidnit a dále s ním pracovat jako s městskou třídou. Průtah by měl dál sloužit jako sběrná komunikace města, ale tranzitní doprava by měla být vedena novým obchvatem. U mostů se většina shodla na nutnosti nového tzv. Charkovského mostu a zprovoznění Drahovického mostu.

  • Dopravní obsluha centra

Většina námětů se shoduje na společné představě klidného městského centra nezatíženého příliš intenzivní automobilovou dopravou. Stěžejní otázkou tohoto bloku bylo umístění integrovaného dopravního terminálu (IDT). Zde už se názory různily více. Mezi odbornou veřejností se našli zastánci IDT, který by propojoval všechny druhy dopravy, ale i zastánci jejich rozdělení. Vedle varianty centrálního terminálu v lokalitě dolního nádraží se diskutovala varianta propojit horní vlakové nádraží s novým autobusovým terminálem, který by mohl vzniknout na místě současné benzinové stanice na levém břehu řeky Ohře, a dále je propojit lávkou s přestupním uzlem MHD, který by se vytvořil na Varšavské ulici. Vznikla by tak osa tří důležitých dopravních center, která jsou všechna v docházkové vzdálenosti a která by mohla propojovat kyvadlová doprava. Diskuse upozornila na skutečnost, že se stoupajícím významem regionální a nadregionální železniční dopravy bude třeba horní nádraží propojit s centrem města.

  • Veřejná doprava

Aby se zvýšila atraktivita veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě, je třeba zlepšit komfort MHD – flexibilní kapacita a provázanost linek, aktuální informace apod. Dozvěděli jsme se, že nezávisle na právě zpracovávaném Plánu mobility má Dopravní podnik Karlovy Vary zpracované varianty optimalizace MHD, především z důvodu nenavazujících spojů v centrální poloze města a kvůli špatné rozloženosti spojů. Přítomní si postěžovali na omezenou dostupnost např. krajského úřadu s MHD a zhodnotili, že městskou hromadnou dopravou jezdí hlavně občané, kteří jiné možnosti dopravy nemají, ostatní dávají proto přednost individuální dopravě.

  • Doprava v klidu

Zopakovali jsme teze pana architekta Bednára, který v KAMu přednášel o problematice parkování (záznam najdete zde) – regulace parkování ve veřejném prostoru v intravilánu města, systém parkovacích domů a záchytných parkovišť a návaznost na MHD, parkování pro rezidenty a parkování pro hosty. Parkování ve veřejném prostoru je placená služba. Odborná veřejnost upozornila na rozdílné problémy s parkováním na sídlištích a v centru města. Bylo upozorněno i na možnou inspiraci z města Chodov, které zpracovalo v minulých letech možnosti parkování na sídlištích. Ukazuje se, že veřejnost vnímá omezeně veřejný prostor města a nebrání se smysluplné regulaci. Aby opatření regulace byla účinná, je třeba aktivní kontroly.

  • Cyklistická doprava

U tématu cyklistiky byli všichni diskutující za jedno – přesto, že jsou cyklisté v Karlových Varech zatím v menšině, je třeba bezpečných cyklostezek a stojanů (i nabíjecích pro e-kola) na strategických lokalitách, u kterých si cyklisté mohou své kolo odložit a zase ho zde najdou.

  • Řešení obchvatu města

Zatím posledním tématem bylo řešení obchvatu města, kterým jsme navázali na téma průtahu. Obchvat by měl odvést z dnešního průtahu především tranzitní dopravu, u které se předpokládá výrazný nárůst v momentě dostavby dálnice D6. Jednoznačná shoda byla u námětu, že ačkoliv je řešení obchvatu záležitostí na řadu příštích let, je nutné se touto problematikou zabývat již dnes a myšlenku obchvatu prosazovat u státních a krajských institucí. Tzv. malý průtah odlehčí i vnitroměstské dopravě. Ukazuje se, že pro koordinaci a implementaci navrhovaných opatření Plánu mobility do praxe, je třeba městského koordinátora dopravy.

Jsme rádi, že byl tento workshop vnímán návštěvníky jako pozitivní a konstruktivní. Veškeré připomínky a náměty, které při jednání zazněly, jsou zaznamenány a budou postupně zapracovány do Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy, jejichž proces vzniku KAM KV° doprovází.
S dokumenty se můžete začít seznamovat už nyní na webových stránkách Plánu mobility ZDE.
  • P1060792 - kopie