4. workshop s odbornou veřejností

 • 23. 5. 2019

Další workshop řešil centrum města a dopravní terminál. Z posledního setkání vyplynula prosba odborné veřejnosti o diskusi nad tématem centra města a dopravního terminálu. Ta se uskutečnila opět v KAMu.

Proběhl tedy v pořadí 4. workshop na téma Generelu dopravy a Plánu udržitelné městské mobility pro Karlovy Vary. Tématem workshopu byla diskuse o tom, jak by mělo vypadat centrum města Karlovy Vary, možnosti jeho dopravní obsluhy a s tím spojené téma podoby dopravního terminálu. Většina diskutujících se netajila překvapením a zklamáním, že byla prezentována pouze jedna varianta, a sice integrovaný terminál v lokalitě současného Dolního nádraží. Přestože byla tato varianta přijatá jako přesvědčivě zpracovaná a pravděpodobně proveditelná, v diskusi často zaznívalo doporučení na ověření více variant polohy a podoby terminálu, resp. celého centra města. Zástupcem společnosti GAMMA Property, a.s. bylo vysloveno také přání ověření varianty dopravního terminálu v lokalitě budoucího mostu v Tuhnicích.

V první řadě je třeba stanovit, jaké chceme mít centrum města, jakou urbánní strukturu a které funkce si pro centrum města, prostor Tržnice a jeho okolí, představujeme. Dopravní terminál je potom pouze součástí zvoleného konceptu.

Jaké principy rozvoje centra města Karlovy Vary si odborníci stanovili? Tyto principy vychází z diskusí napříč všemi workshopy. Hlavním smyslem je nezabývat se pouze dopravou, ale řešit město jako soubor provázaných funkcí a prostorů.

 • Potenciální centrum města je obecně vnímáno v lokalitě mezi Chebským a Ostrovským mostem
 • Aktuálními problémy lokality jsou nejasná lokalizace (existence) centra, velká dopravní zátěž, rozdělenost města bariérami (průtah, ul. Západní a Horova) a velké prostorové rezervy (nedostavěná struktura)
 • Urbanizace města by měla probíhat primárně v prostoru Tržnice a dál směrem na západ v lokalitě dnešního Dolního nádraží
 • Tato lokalita by měla být rozvíjena do podoby města vstřícného životu obyvatel, tedy se zklidněnou dopravou, krátkými vzdálenostmi dosažitelnými pěšky, kompaktní urbanistickou strukturou navazující na historicky danou podobu, městským parterem a funkcemi občanské vybavenosti a příjemným veřejným prostranstvím coby ukazatelem kvality života ve městě
 • Důležitým tématem je spojení města s řekou a znovu-propojení částí města na obou březích řeky Ohře (centra Karlových Varů a Rybář) zklidněním dopravy na důležitých komunikacích, příjemnými veřejnými prostory a novými lávkami a mosty přes řeku.

Doporučení KAM KV°, které vzešlo z diskusí s odbornou veřejností pro vedení města Karlovy Vary pro další postup ve věci rozvoje centra města:

 • Iniciovat debatu nad principy a potřebami, které by mělo nové centrum města naplňovat a do této debaty zapojit všechny důležité orgány – dopravce, vlastníky pozemků, architekty atd.
 • Ověřit realizovatelnost varianty terminálu na levém břehu řeky Ohře v lokalitě dnešní čerpací stanice ÖMV s návazností na Horní nádraží a případnou realizací uzlu MHD na pravém břehu řeky
 • Zadat zpracování ověřovací urbanistické studie rozvoje centra Karlových Varů se zohledněním obou variant dopravního terminálu a respektováním principů výše popsaných
 • Obě varianty prověřit studií proveditelnosti
 • Z výsledků studie proveditelnosti následně po diskusi s odbornou i laickou veřejností zvolit variantu, která bude postupnými kroky realizována a budou jí podřízena dílčí rozhodnutí s tím spojená.
 • Zřízení funkce koordinátora dopravy, který bude dohlížet na naplňování SUMP
Dokument je k dispozici ke stažení ZDE.
 • IMG_1447
 • IMG_1461