Širší centrum tématem Odborné rady KAM KV

 • 9. 10. 2020
 • představení tématu:
  Předmětem ověřovací studie, o kterou byl KAM KV požádán radou města, je získání názoru pro možný urbanistický rozvoj širšího centra Karlových Varů. Rozsah ověřovací studie je definován územím areálu bývalého Dolního nádraží v Tuhnicích, pravobřežního a levobřežního předpolí Chebského mostu a areálu Tržnice.
  Smyslem ověřovací studie, jejíž navrhované dopravní řešení, které se opírá o výsledky a doporučení SUMP (Plánu udržitelné mobility) – odklonění dominantní dopravy ve směru východ – západ, na pravém břehu Ohře, do výškové úrovně železniční tratě – je ověření dopadů polohy nové pravobřežní komunikace, napojení plánovaného nového Charkovského mostu na novou a stávající komunikaci, dopad na předpolí Chebského mostu, náměstí Republiky a areálu Tržnice.

  Cílem studie je také nastínit možnosti budoucího koncepčního městotvorného urbanistického řešení pro předpolí Chebského mostu a náměstí Republiky, ověření vhodné polohy a požadovaných kapacit autobusového a vlakového terminálu, s ohledem na vazby na stávající centrum města – areál Tržnice a budoucí rozvoj areálu Dolního nádraží.
  V návaznosti na minulé zasedání odborné rady a vedenou diskuzi o budoucnosti centrální rozvojové lokality předkládá KAM KV rozpracovaný návrh koncepce urbánní struktury dlouhodobého rozvoje ve variantách „Střed“ a „Most“ pro oponentní posouzení členům odborné rady (viz dokument níže).

 • diskuse – Jaký je názor odborné rady na urbanistickou strukturu navrhovanou KAM KV pro lokalitu ve vazbě na stávající strukturu správního centra města s ohledem na prezentované varianty? Jaké ekonomické parametry a funkční náplň musí nová urbanistická struktura pro širší centrum splňovat, aby se stala reálným a realizovatelným přínosem pro rozvoj dané lokality ve střednědobé budoucnosti Karlových Varů?
  V souvislosti s aktuální demografickou a ekonomickou situací města je analýza ekonomického vyhodnocení potenciálu pro další rozhodování předpokladem. KAM KV navrhuje pro prvotní rozvoj areálu postupně směřovat koncentraci investic a funkcí varianta „Střed“. Vlastník areálu upřednostňuje variantu „Most“ z hlediska rychlejšího zahájení záměru. Která z předložených variant je z pohledu odborné rady přínosná pro posílení stávajícího centra města?

 • závěr:
  Odborná rada z městotvorného urbanistického hlediska preferuje principy varianty „Střed (nám. Republiky)“, ale doporučuje dopracovat koncepční rozvahu ve scénářích, ve kterých bude zohledněna časová a ekonomická proveditelnost transformace celého území. Bude vycházet ze současné makroekonomické a sociální situace města a bude postavena primárně na modelaci kapacitních a funkčních řešení a jejich ekonomickém a absorpčním posouzení a srovnání. Její výsledky budou podkladem pro konečné rozhodování a určení strategie dalšího postupu.

Strukturu širšího centra najdete v dokumentech vpravo.

 • dd1125_5bb8b9ba23a440d2a83515f16957ac34_mv2
 • dd1125_cc6f8d8e981b4b1da490317f4c885469_mv2
 • dd1125_e3bc7d7e596a4b57bab80af91cd83670_mv2