Vypořádání připomínek SEA

  • 10. 1. 2022

KAM KV ve spolupráci vypořádal připomínky Krajského úřadu v rámci hodnocení dokumentu SEA, tedy Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Pokud dokument schválí zastupitelstvo města, stane se závazným podkladem pro dopravní politiku města a bude zapracován do územního plánu v rámci jeho pravidelné aktualizace.