Předzahrádky

  • Technické podmínky pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek v Karlových Varech

Na restaurační předzahrádku nesmí být pohlíženo pouze jako na zvětšení komerční plochy restaurace, ale také jako na prvek zkvalitňující veřejný prostor města a v jeho kontextu zvyšuje kvalitu nabídky restaurace samotné. Úlohou města by v tomto ohledu tedy mělo být vytvářet kvalitní veřejná prostranství, která kromě jiného nabídnou dobré podmínky k provozování předzahrádek a úlohou provozovatelů restaurací v rámci daných pravidel tyto prostory předzahrádkami doplnit.

Tento materiál má za cíl stanovit taková pravidla, která pomohou restaurační předzahrádky vhodně zakomponovat do veřejných prostranství města, aby zvýšily jejich kvalitu a s tím spojenou spokojenost zákazníků a provozovatelů restaurací.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY​
  • Regulace restauračních předzahrádek, zejm. jejich zastřešení, je naprosto nezbytná z důvodů estetických, památkových i provozních. Ve způsobu provedení předzahrádek je nutno směřovat ke sjednocení, resp. ke snížení stupně rozmanitosti jejich podob. Nadále nebudou připouštěny kompaktní objekty typu stavba, resp. „domeček“. Tzn. za nepřípustné jsou považovány objekty sestávající z pevných svislých a vodorovných nosných konstrukcí (sestavy sloupky – trámy) a z pevně konstruované střechy. Omezena bude škála typů zastřešení, které bude jednoduché, estetické, bezpečné a staticky garantované. Zastřešení bude mít konzolové uspořádání, tj. bez sloupků v rozích půdorysu. Žádoucí je také sjednocení resp. striktní regulace typu případné podesty a zábradlí. Individualita bude jen v detailech, v designu prvků a jejich barevnosti, dle vlastního „prováděcího“ projektu jejich investora. Žádné opláštění nebude přípustné. Nutno již v projektovém řešení striktně dbát na estetiku provedení. Estetika je příliš subjektivní pojem, pravidla musí doporučit konkrétní příklady.
  • Předzahrádky na vodorovné ploše komunikace, bez sklonu, resp. ve sklonu do 3 % (5%), sestávají jen z mobiliáře, přímo na ploše komunikace, bez pódia a dalších konstrukcí.
  • Předzahrádky na ploše se sklonem nad 3 % (5%) – je přípustná vyrovnávací podesta („podium“).
  • Předzahrádky mohou být zastřešeny. Jakékoliv opláštění předzahrádky je však nepřístupné. Opláštění není přípustné ani dílčí, ani mobilní, ani sezónní. Nedoporučuje se až na výjimky ani jakékoliv oplocení předzahrádky.
  • Technický odbor bude s žadateli zavírat „Dohodu o technických podmínkách zřízení a provozování restaurační předzahrádky“ na období 5 let s tím, že rozhodnutí o povolení k zvláštnímu užívání komunikace dle zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude nadále vydáváno s platností na jeden kalendářní rok. Za předpokladu dodržování pravidel a provozně bezkolizního průběhu během roku se předpokládá možnost prodloužení vždy na rok následující.
  • Mimosezónní doba: lze dojednat ponechání předzahrádky mimo sezónu, pokud nebude v kolizi s akcemi řízenými městem a s podmínkami pro zimní úklid.
  • Objekty nesmí být svým umístěním v kolizi s provozem na komunikaci či pěší zóně ani se zavedenými akcemi (Ski Sprint…). Nesmí překážet stromům, VO apod.
Další technické podmínky pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek v katastrálním území Karlovy Vary najdete vpravo v záložce Dokumenty.
  • ahradka

Odpovědná osoba: