Novinky

VARY°2040 – inspirativní neformální večer věnovaný strategii
28. 4. 2022

Město Karlovy Vary ve spolupráci s KAMem a CzechInvest u příležitosti představení StrategieKV°2040 uspořádalo tematickou panelovou diskusi. Co je strategie? Proč je důležité strategické myšlení? Jak strategicky komunikovat? Nejen nad těmito otázkami budou diskutovat hosté: Tomáš Ctibor (manažer rozvoje / 4ct s. r. o.) Tomáš Sýkora (regionalista / Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně […]

Zapojení veřejnosti do přípravy zadání
5. 4. 2022

Na konci března 2022 jsme oslovili obyvatele ulic Petřín a Raisova s prosbou o vyplnění dotazníku ohledně plánovaného projektu revitalizace této lokality. Děkujeme, že jste se do projektu zapojili a dali jste nám cenné podněty k lokalitě. V rámci této participace jsme zvolili dvě metody spolupráce s obyvateli lokality. Jednak jsme aktivně oslovovali respondenty přímo […]

Vyplňte prosím dotazník – VARY°PARK
29. 3. 2022

Podělte se s námi o Vaše názory na lokalitu Staré vodárny. Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která přímo navazují na park Meandr a mají potenciál vytvořit krásnou městskou náplavku. Studii […]

Výsledky participace s veřejností (náměstí Dr. M. Horákové)
28. 3. 2022

Děkujeme všem 696 respondentům a místním provozovatelům služeb, kteří se zapojili do dotazníkového průzkumu, který nám pomůže připravit kvalitní zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci nám. Dr. M. Horákové! Z výsledků je patrné, že Karlovaráci nevnímají náměstí jako důstojný a atraktivní veřejný prostor. Příliš neláká k setkávání a odpočinku a je velmi špatně hodnoceno jako […]

Dokončili jsme urbanistickou studii proměny lokality Staré vodárny
28. 3. 2022

Kancelář architektury města Karlovy Vary dokončila ve spolupráci se studiem Jiran a partner územní studii lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí. Návrh řeší také koncepci veřejných prostranství, která jsou obývacím pokojem města a v řešené lokalitě je bezpochyby nejvýznamnějším prostranstvím právě areál Staré vodárny, který přímo navazuje na park Meandr a má potenciál vytvořit unikátní městský prostor – občanskou vybavenost, park, sportoviště a náplavku.

Na studii pracují architekti z 0,5 Studio
21. 3. 2022

Návrh nové pobočky karlovarského infocentra zpracují architekti z 0,5 Studio. Můžete je znát třeba jako autory Edukačního centra české filharmonie v budově Rudolfina. Společně jsme se byli podívat jak v prostorech na Hlavní poště, kde by mělo do budoucna vzniknout, tak i v současném infocentru v Lázeňské ulici. Těšíme se z navázané spolupráce a o jejím průběhu budeme i dál informovat.

Připravujeme územní studii ve spolupráci s atelierem Jiran a partner
1. 2. 2022

KAM KV° zpracoval pro území ve spolupráci s atelierem Jiran a partner územní studii, která bude po schválení vedením města sloužit jako podklad pro řízený rozvoj lokality. Nyní probíhá dodatečná úprava studie zapracováváním připomínek z projednání s karlovarskou odbornou veřejností, které proběhlo v prosinci roku 2021 a jeho záznam je dostupný v záložce projektu Stará […]

Začala práce na územní studii
1. 2. 2022

V listopadu 2021 vedení města Karlovy Vary objednalo u KAM KV° územní studii lokality Širšího centra. Na spolupráci byli osloveni atelier Jiran a partner pro oblast urbanismu a architektury, Ing. Jiří Oboznenko pro oblast silniční dopravy, společnost Progi pro oblast železniční infrastruktury a společnost 4ct pro vytvoření ekonomické rozvahy možných scénářů rozvoje území. Tým spolupracujících odborníků […]

Karlovy Vary mají nový územní plán 
25. 1. 2022

Zastupitelstvo města na lednovém zasedání schválilo návrh nového územního plánu. Ten po 15 dnech od vyvěšení na úřední desce vstoupí v platnost a KAM KV již v souladu s jeho podobou na některé lokality připravuje rozvojové územní studie. Je třeba neopomíjet fakt, že územní plánování je kontinuální činnost založená na pravidelně aktualizovaných analýzách a řadě dalších podkladů, které […]

Vypořádání připomínek SEA
10. 1. 2022

KAM KV ve spolupráci vypořádal připomínky Krajského úřadu v rámci hodnocení dokumentu SEA, tedy Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Pokud dokument schválí zastupitelstvo města, stane se závazným podkladem pro dopravní politiku města a bude zapracován do územního plánu v rámci jeho pravidelné aktualizace.

Výzva k podání nabídky – zpracování architektonické studie interiéru nové pobočky městského infocentra
4. 1. 2022

Pro nové infocentrum jsou vymezeny prostory dnešní balíkovny, viz dokumenty níže. Podání nabídek končí 27. 1. 2022. Více informací najdete vpravo v záložce Dokumenty.

Probíhají stavební úpravy předprostoru – leden 2022
3. 1. 2022

V současné době probíhá rekonstrukce nástupních prostor MHD podle původní projektové dokumentace, která v zásadě počítá se zachováním stávajícího uspořádání prostoru, tedy se stávajícím centrálním nástupním ostrůvkem před budovou Tržnice. Změnou oproti minulosti bude umožnění průchodu prostorem pouze v okrajových koncích nástupního ostrůvku, což byla podmínka dopravního inspektorátu kvůli zvýšení bezpečnosti a zamezení případnému střetu chodce s autobusem. KAM […]