Širší centrum

Táhlý prostor mezi městskou strukturou a nábřežím řeky Ohře, který byl v minulosti pokryt množstvím kolejových tratí vlakové dopravy, ale od jejich redukce na jednu trať lokální vlakové dopravy se uvolnil pro urbanizaci a znovupropojení města s řekou. Na tento prostor byla vypracovaná řada architektonických studií majících za cíl ověřit různé možnosti urbanizace tohoto prostoru.

V současnosti probíhá jednání mezi společností Gamma Property, coby developerem se zájmem své pozemky zhodnotit výstavbou a městem, které musí stanovit podmínky a zároveň motivovat druhou stranu, aby tato výstavba probíhala v souladu s vizí jeho rozvoje. Více o aktuální situaci najdete níže.

IMG_0773.JPG

V roce 2013 v architektonické soutěži na urbanizaci širšího centra někteří autoři pracovali s myšlenkou budovy dopravního terminálu tedy dopravního uzlu většiny hromadné dopravy v jednom místě. Tato myšlenka se setkala s úspěchem u tehdejšího vedení města a byly vytipovány tři lokality - prostor dolního nádraží, levý břeh Ohře a prostor před tržnicí, ve kterém se v současnosti křižují všechny linky městské hromadné dopravy s některými meziměstskými. Na realizaci budovy terminálu v tomto prostoru byla vypracovaná ověřovací studie od kanceláře Hangár, která měla za úkol prověřit smysluplnost této myšlenky. V současnosti je idea zbudování integrovaného dopravního terminálu včetně určení lokality podřízena právě zpracovávanému dopravnímu generelu.

soutez.jpeg

Více o soutěži najdete

Aktuálně k tématu

KAM KV pracuje na urbanistické studii / listopad 2020

Karlovy Vary se desetiletí rozrůstají do krajiny, vytváří ekonomicky náročně udržitelný celek a samotné centrum paradoxně nechávají prázdné. Jedním z důležitých cílů urbanistické studie je tento trend zvrátit a další pozornost soustředit na centrum města.

Území mezi Plynárenskou lávkou a soutokem řek je natolik rozsáhlé a jeho potenciální zastavitelnost tak dlouhodobá záležitost, že nemá smysl jeho podobu stanovit do nejmenšího detailu. Je ale nezbytné určit základní principy rozvoje území, tedy sktrukturu budoucí zástavby, definovat síť ulic a komunikací, veřejných prostranství a řady dalších prvků jako polohy dopravního terminálu, parkovacích domů, apod. KAM KV aktuálně pracuje na ověřovací urbanistické studii, která tyto principy nastaví a stane se podkladem pro zpracování územní studie či regulačního plánu, který se potom stane závazným pro další postup.

Město s takto ujasněnou podobou je potom rovnocenným partnerem při jednání s developery a dalšími hráči v území při jednání o jakémkoliv stavebním záměru v řešené lokalitě.

Více informací naleznete v dokumentu: 

Širší centrum tématem Odborné rady KAM KV / 10. 2020

 • představení tématu:

  Předmětem ověřovací studie, o kterou byl KAM KV požádán radou města, je získání názoru pro možný urbanistický rozvoj širšího centra Karlových Varů. Rozsah ověřovací studie je definován územím areálu bývalého Dolního nádraží v Tuhnicích, pravobřežního a levobřežního předpolí Chebského mostu a areálu Tržnice.

  Smyslem ověřovací studie, jejíž navrhované dopravní řešení, které se opírá o výsledky a doporučení SUMP (Plánu udržitelné mobility) - odklonění dominantní dopravy ve směru východ – západ, na pravém břehu Ohře, do výškové úrovně železniční tratě - je ověření dopadů polohy nové pravobřežní komunikace, napojení plánovaného nového Charkovského mostu na novou a stávající komunikaci, dopad na předpolí Chebského mostu, náměstí Republiky a areálu Tržnice.

  Cílem studie je také nastínit možnosti budoucího koncepčního městotvorného urbanistického řešení pro předpolí Chebského mostu a náměstí Republiky, ověření vhodné polohy a požadovaných kapacit autobusového a vlakového terminálu, s ohledem na vazby na stávající centrum města – areál Tržnice a budoucí rozvoj areálu Dolního nádraží.

  V návaznosti na minulé zasedání odborné rady a vedenou diskuzi o budoucnosti centrální rozvojové lokality předkládá KAM KV rozpracovaný návrh koncepce urbánní struktury dlouhodobého rozvoje ve variantách „Střed“ a „Most“ pro oponentní posouzení členům odborné rady (viz dokument níže).
   

 • diskuse - Jaký je názor odborné rady na urbanistickou strukturu navrhovanou KAM KV pro lokalitu ve vazbě na stávající strukturu správního centra města s ohledem na prezentované varianty? Jaké ekonomické parametry a funkční náplň musí nová urbanistická struktura pro širší centrum splňovat, aby se stala reálným a realizovatelným přínosem pro rozvoj dané lokality ve střednědobé budoucnosti Karlových Varů?
  V souvislosti s aktuální demografickou a ekonomickou situací města je analýza ekonomického vyhodnocení potenciálu pro další rozhodování předpokladem. KAM KV navrhuje pro prvotní rozvoj areálu postupně směřovat koncentraci investic a funkcí varianta „Střed“. Vlastník areálu upřednostňuje variantu „Most“ z hlediska rychlejšího zahájení záměru. Která z předložených variant je z pohledu odborné rady přínosná pro posílení stávajícího centra města?
   

 • závěr:

  Odborná rada z městotvorného urbanistického hlediska preferuje principy varianty „Střed (nám. Republiky)“, ale doporučuje dopracovat koncepční rozvahu ve scénářích, ve kterých bude zohledněna časová a ekonomická proveditelnost transformace celého území. Bude vycházet ze současné makroekonomické a sociální situace města a bude postavena primárně na modelaci kapacitních a funkčních řešení a jejich ekonomickém a absorpčním posouzení a srovnání. Její výsledky budou podkladem pro konečné rozhodování a určení strategie dalšího postupu.

03_Příloha - Struktura širší centrum_Str
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str

press to zoom
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str

press to zoom
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str

press to zoom
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str
03_Příloha - Struktura širší centrum_Str

press to zoom
1/3

Strukturu širšího centra najdete zde

Více informací k zasedání odborné rady najdete

Zadání studentům FA ČVUT / 11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov - Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Jednou lokalitou je Vřídelní kolonáda a její přímé okolí, tou druhou soutok řek Ohře a Teplé.

DSC_0110.JPG

Více informací najdete